úvod
ÚVOD
obecné
OBECNÉ
ovzduší
OVZDUŠÍ
voda
VODA
krajina
KRAJINA
odpady
ODPADY
hluk
HLUK
zdraví
ZDRAVÍ
dodatky
DODATKY

ÚVOD

Ročenka PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ je periodikum, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prostředí v Praze. Je určena nejen orgánům státní a městské správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti. Ročenka 2005 je již šestnáctá v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP).

0_uvod.jpg

Obsah a uspořádání ročenky vychází z principů uplatňovaných při tvorbě obdobných publikací v zahraničí i v České republice. Odráží schéma vliv – stav – odezva, mezinárodně používané např. při klasifikaci indikátorů životního prostředí. Podle možností uvádíme informace i za několikaleté období.

V oddíle A – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PŘÍČINY ZMĚN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY jsou vedle základních údajů o Praze uvedeny převážně údaje zpracované ve spolupráci s Českým statistickým úřadem – obyvatelstvo, domy a byty, údaje o financích, zaměstnanost, výroba a spotřeba. Z údajů o produkci a infrastruktuře jsou samostatně vyčleněny údaje za energetiku a dopravu.

Obsáhlý oddíl B – STAV A VÝVOJ SLOŽEK PROSTŘEDÍ si zachovává obvyklé tematické členění údajů tj. – ovzduší (meteorologie, zdroje znečišťování, výsledky měření a modelování), voda, krajina, odpady a hluk.

Oddíl C – ZDRAVÍ obsahuje základní údaje ze zdravotnických statistik a ze systému monitorování, které dokreslují situaci v Praze, i když vždy nemusí jít pouze o důsledky zhoršené kvality životního prostředí.

Závěrečný oddíl D – DODATKY obsahuje přehled základních zákonů a vyhlášek uplatňovaných v péči o životní prostředí v Praze, základní informace o koncepčních dokumentech hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a o dokumentech plánujících rozvoj města, údaje o akcích posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a agendě k integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), informace k problematice Místní Agendy 21 a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze a dále o projektech a mezinárodní spolupráci města v oblasti informatiky o životním prostředí, přehled informačních zdrojů na Internetu aj. V oddílu je zařazen též přehled indikátorů životního prostředí.

Poskytování informací o životním prostředí města je součástí celkového rozvoje veřejných informačních služeb a úsilí o otevírání veřejné správy občanům. Praha touto publikací a dalšími informačními výstupy nejen vychází vstříc požadavkům zákonů č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale rozvíjí dlouholetou tradici v této oblasti. Řady tištěných publikací doplňují informace na www stránkách města www.praha-mesto.cz v rubrice Životní prostředí (www.praha-mesto.cz/zp), kde je kromě kompletní řady ročenek od roku 1992 i rozsáhlá sada map ve formě Atlasu životního prostředí nebo aktuální údaje o kvalitě ovzduší ve městě měřené v síti stanic Automatického imisního monitoringu. Praha se stále intenzivněji zapojuje i do mezinárodní spolupráce, zejména ve strukturách Evropské unie. Samozřejmostí je proto česko-anglické zpracování publikace.

Věříme, že stejně jako v minulých letech, ocení všichni zájemci o problematiku životního prostředí v Praze nabídku široké škály informací zpracovaných v této publikaci.

OBSAH AUTOŘI
ZKRATKY