WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

PŘEHLED HLAVNÍCH ZKRATEK

AIM

Automatizovaný imisní monitoring

AOX

Adsorbovatelné organicky vázané halogeny

AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

ATEM

Ateliér ekologických modelů

BSK5

biologická spotřeba kyslíku

CDV

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

CO, CO2

oxid uhelnatý, oxid uhličitý

CxHy

uhlovodíky

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČOV

čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSN

Česká státní norma

ČSOP

Český svaz ochránců přírody

ČSÚ

Český statistický úřad

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

ECI

Evropské společné indikátory

EIA

posuzování vlivů na životní prostředí

EMAS

Systém environmentálního řízení a auditu

ENVIS

Informační servis o životním prostředí v Praze

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

GIS

geografický informační systém

GO

Generel odvodnění hl. m. Prahy

GZV

Generel zásobování vodou hl. m. Prahy

HMAD

Hluková mapa automobilové dopravy

HMP, hl. m. Praha

hlavní město Praha

HS HMP

Hygienická stanice hl. m. Prahy

CHSK

chemická spotřeba kyslíku

IMIP

Institut městské informatiky hl. m. Prahy

INF MHMP

Odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy

IOŽIP

Informační systém o životním prostředí

IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění

ISKO

Informační systém kvality ovzduší

KK EVVO

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

katastrální území

LAeq

ekvivalentní hladina akustického tlaku

Ldvn

ukazatel pro celkové obtěžování hlukem (den, večer, noc)

Ln

hlukový ukazatel pro rušení spánku (noc)

LV, TV

limitní hodnota, cílový imisní limit

MA 21

místní Agenda 21

městská část

MHMP

Magistrát hl. m. Prahy

MRHZ

Mapa rozložení hlukové zátěže

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NEL

nepolární extrahovatelné látky

NL

nerozpustné látky

NM VOC

nemethanové těkavé organické látky

NO2, NOx

oxid dusičitý, oxidy dusíku

OKEČ

statistická odvětvová klasifikace ekonomických činností

OMI MHMP

Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy

OOP MHMP

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

OPŽP

Operační program Životní prostředí

OSM MHMP

Odbor správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy

OZE

obnovitelné zdroje energie

PAU

polycyklické aromatické uhlovodíky

PCB

polychlorované bifenyly

PID

Pražská integrovaná doprava

PIS

Pylová informační služba

PM10, PM2,5

respirabilní frakce prašného aerosolu (velikost částic do 10 µm/2,5 µm)

POH

Plán odpadového hospodářství

PP, a. s.

Pražská plynárenská, a. s.

PRE, a. s.

Pražská energetika, a. s.

PT, a. s.

Pražská teplárenská, a. s.

PVK, a. s.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

PVS, a. s.

Pražská vodohospodářská společnost, a. s.

Q

průtok

REZZO

Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší

SLBD

sčítání lidu, domů a bytů

SO2

oxid siřičitý

SPM

prašný aerosol

SRS

Smogový regulační systém

SZÚ

Státní zdravotní ústav

TOL

těkavé organické látky

TSK

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚČOV

Ústřední čistírna odpadních vod

ÚEK

Územní energetická koncepce

ÚHÚL

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

UO

urbanistické obvody

ÚRM

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

ÚSES

územní systém ekologické stability

ÚZIS ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

VÚV TGM

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

ZEVO

Závod na energetické využití odpadu

ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy

ŽP

životní prostředí


AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Abecedně řazeno – příjmení, jméno

Adámek Jan

Kratinová Jana

Pumann Petr

Buchtíková Martina

Krsková Andrea

Rom Jiří

Coňková Markéta

Kuběnová Markéta

Růžička Jiří

Čálek Martin

Kulanová Hana

Rybánská Vlasta

Černíková Hana

Kyjovský Štěpán

Rybníček Ondřej

Černý Evžen

Ládyš Libor

Říhová Eva

Čtyroký Jiří

Macura Rudolf

Sehnal Tomáš

Dont Kábrtová Zuzana

Machálek Pavel

Seifová Magdalena

Doubrava Jiří

Malinová Hana

Schierová Lenka

Fejfar Martin

Malý Ladislav

Sládeček Jan

Fott Pavel

Marešová Dana

Slavík Petr

Frantík Dan

Maznová Jana

Soukupová Kateřina

Gajdůšek Vít

Melčáková Lucie

Stach Jiří

Gibas Petr

Mikulová Milada

Szentesiová Kateřina

Haleš Jiří

Morkus Josef

Šafářová Barbora

Holý Petr

Motyčková Jana

Šléglová Marie

Horvathová Veronika

Němec Jaromír

Šolc Jaroslav

Horváthová Růžena

Němec Luboš

Šťastná Hana

Hromádka Jiří

Němec Jan

Štědrá Taťána

Hrstková Jana

Nohejl Jiří

Štefková Milena

Hrubý Otakar

Nosek Tomáš

Švecová Milada

Chvátalová Martina

Novák Josef

Tóthová Irena

Janečková Dagmar

Novák Václav

Turba Milan

Janek Pavel

Nováková Julie

Úlovcová Pavla

Janota Josef

Ondroušek Karel

Urban Pavel

Janovičová Jitka

Ostatnická Jana

Vácha Dušan

Jelínková Magdaléna

Pavlíčková Dana

Valterová Tůmová Mirka

Jurda Michal

Pavlík Josef

Vavrušková Lenka

Jurková Nikola

Píša Václav

Vilhelmová Zdeňka

Kadlec Vladimír

Podhorská Jana

Vlčková Eva

Karel Jan

Pochmann Michal

Vojířová Květuše

Karnecki Jiří

Polák Radim

Vojtěchová Alena

Kazmarová Helena

Polanská Jitka

Weyessa Gari Daniel

Kazmuková Mária

Pospíšil Pavel

Zelenková Jaroslava

Keder Josef

Pospíšilová Jana

Zichová Eva

Kendík Tomáš

Pražáková Iveta

Zlatohlávek Jiří

Kobr Jan

Prousek Tomáš

Zuláková Aza

Kohoutek Zdeněk

Pšeničková Petra

 

Kotlík Bohumil

Puklová Vladimíra

 


PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem organizacím, které poskytly údaje ke zpracování ročenky.
Jsou uvedeny jako zdroje u jednotlivých tabulek a obrázků.

ORGANIZACE – ZDROJE ÚDAJŮ

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Akustika Praha, s. r. o.
ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o.
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Česká inspekce životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav
Český statistický úřad
Český svaz ochránců přírody
Český úřad zeměměřický a katastrální
Dopravní podnik hl. m. Prahy
EKOLA group, s. r. o.
Hygienická stanice hl. m. Prahy
Lesy hl. m. Prahy
Letiště Praha, a. s.
Magistrát hl. m. Prahy
Ministerstvo životního prostředí
O. Hrubý – HO Base
Povodí Vltavy, státní podnik

Pragochema, s. r. o.
Pražská energetika, a. s.
Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Pražská teplárenská, a. s.
Pražská vodohospodářská společnost, a. s.
Pražské služby, a. s.
Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (člen Veolia Voda ČR)
PREdistribuce, a. s.
Pylová informační služba
ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)
Státní zdravotní ústav
SVÚOM, s. r. o.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Univerzita Karlova v Praze
Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka


PUBLIKACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V PRAZE
dosud vydané výstupy Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP)

Ročenky
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1989, ČEÚ, IMIP, 1990
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1990, ČEÚ, IMIP, 1991
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1991, ČEÚ, IMIP, 1992
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1992, ČEÚ, IMIP, 1993
PRAGUE – ENVIRONMENT 1992, ČEÚ, IMIP, 1993
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1993/94, ČEÚ, IMIP, 1994
PRAGUE – ENVIRONMENT 1993/94, ČEÚ, IMIP, 1994
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1995, IMIP, 1995
PRAGUE – ENVIRONMENT 1995, IMIP, 1995
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1996, IMIP, 1996
PRAGUE – ENVIRONMENT 1996, IMIP, 1997
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1997, IMIP, 1997
PRAGUE – ENVIRONMENT 1997, IMIP, 1998
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1998, IMIP, 1998
PRAGUE – ENVIRONMENT 1998, IMIP, 1999
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 1999, IMIP, 1999
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2000, MHMP, 2000
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2001, MHMP, 2001
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2002, MHMP, 2002
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2003, MHMP, 2003
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2004, MHMP, 2005
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2005, MHMP, 2006
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2006, MHMP, 2007
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007, MHMP, 2008
PRAGUE – ENVIRONMENT 2007, MHMP, 2008
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2008, MHMP, 2009

Jiné publikace, mapy, CD-ROM
POVRCHY A ZELEŇ – BILANCE ZA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, IMIP, 1995
ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ V PRAZE, IMIP, 1997
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝVOJOVÉ TRENDY A STATISTIKA, 1998 PRAGUE – ENVIRONMENT, TRENDS AND STATISTICS, IMIP, 1998
ATLAS ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE, IMIP, 1997
ATLAS ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE – II, IMIP, 1998
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1, PRAGUE ENVIRONMENT 1, IMIP, 1997
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2, PRAGUE ENVIRONMENT 2, IMIP, 1998
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3, PRAGUE ENVIRONMENT 3, IMIP, 2000
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 4, PRAGUE ENVIRONMENT 4, MHMP, 2001
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5, PRAGUE ENVIRONMENT 5, MHMP, 2002
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 6, PRAGUE ENVIRONMENT 6, MHMP, 2005
DVD PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 7, PRAGUE ENVIRONMENT 7, MHMP, 2008
PRAHA – indikátory udržitelného rozvoje / PRAGUE – sustainable development indicators, MHMP, 2009
PRAHA – udržitelná energie / PRAGUE – sustainable energy, MHMP, 2010


UPOZORNĚNÍ
Další podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách http://envis.praha-mesto.cz

Kontakt
Magistrát hl. m. Prahy – Odbor ochrany prostředí (OOP MHMP),
Jungmannova ul. 35/29, 111 21 Praha 1
odpovědný pracovník:
Ing. Jiří Stach, tel.: +420 236 003 243, e-mail: jiri.stach@cityofprague.cz


Vydavatel
Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí MHMP
odpovědný pracovník: J. Stach
Redakce
J. Šolc, SIKS, a. s.
a kolektiv autorů
Grafika a sazba
EnviTypo
V. Gajdůšek, M. Seifová
Překlad
J. Růžička

1. vydání
únor 2011

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011