B5. HlukHluk z pozemní dopravy

Hlavní město Praha je z hlediska automobilové dopravy ve srovnání s jinými českými městy, dálnicemi a silnicemi v extravilánu výjimečné v nadprůměrně vysokých intenzitách a dopravních výkonech. Z provedených hlukových každoročních sčítání vyplývá, že v letech 2008 a 2009 došlo k pozastavení nárůstu intenzit, které byly od roku 1990 zaznamenávány. V roce 2010 došlo k zvýšení v průměru o 4,6 % ve srovnání s rokem 2009. Rok 2011 pak znamenal meziroční snížení intenzity automobilové dopravy o 1,2 %.

Na nejrušnějších komunikacích v Praze dosahují ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní době hodnot téměř 80 dB. Jedná se o úseky Jižní spojka s Barrandovským mostem, ulice Legerova, Sokolská, Argentinská aj.

Hlukové mapování

Pro podrobný popis hlukové zátěže v městském prostředí se využívají hlukové mapy. Hlavní město Praha zpracovává své hlukové mapy již od roku 1976. Z hlediska stavu v roce 2011 jsou nejaktuálnějšími výstupy Akustická studie Dopracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území konceptu UP hl.m. Prahy, zpracovaná v roce 2011 z údajů za rok 2009 a Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy v Praze pro denní a noční dobu (viz mapy níže) vycházející ze statistických údajů z dopravy za rok 2010 zpracovaná v roce 2012 a hlukové mapy připravené v rámci projektu ENVIS4 (výpočty pro územní detail ve 24 MČ s každoroční aktualizací). V gesci Ministerstva zdravotnictví ČR byla pro území hl. m. Prahy zpracována Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2007, která by měla být aktualizována v 5letém cyklu. Nové výstupy (na základě podkladů z roku 2011) by měly být dostupné v průběhu roku 2013.

Pozn.: Pravidelná měření a hodnocení hluku ve vybraných lokalitách Prahy jsou prováděna také Státním zdravotním ústavem v rámci celostátního programu „Monitorování životního prostředí ve vztahu ke zdraví obyvatelstva“. Monitorování zdravotních důsledků a rušivých účinků hluku v Praze pokračovalo v roce 2011 na dvou lokalitách v Praze 3.

Obr B5.1 : Plošná hluková mapa automobilové dopravy 2010 na vybrané síti komunikací hl. m. Prahy v denní době

Zdroj: Ekola group


Obr B5.2 : Celková akustická situace z dopravy - počet obyvatel
ovlivněných hlukem v jednotlivých pásmech - deskriptor
Ldn [dB], 2009

Zdroj: Ekola group

Obr B5.3 : Celková akustická situace z dopravy - procentní podíl
ploch ovlivněných hlukem v jednotlivých pásmech - deskriptor
Ldn [dB], 2009

Zdroj: Ekola group


Protihluková opatření

Na realizaci protihlukových opatření se stejně jako v předchozích letech podílely jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy i organizace, které svou činností hlukovou situaci v hlavním městě ovlivňují – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (dále DPP), a Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále TSK). Protihluková opatření byla prováděna jednak v rámci doporučení „Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008“, který byl v září 2009 projednán Radou HMP a který podléhá pětileté aktualizaci a jednak v rámci plnění opatření dle harmonogramů odstraňovaní staré hlukové zátěže vypracovaných TSK a DPP. Obecně šlo o budování protihlukových clon, výměny stávajících oken za okna s lepšími parametry útlumu hluku z venkovního prostředí, rekonstrukce a výměny dlážděných povrchů za asfaltové a rekonstrukce tramvajové trati – v gesci dopravního podniku.

Příklady opatření realizovaných v roce 2011:


Tab. B5.1 : Protihlukové clony (PHC) navrhované akčním plánem (clony označené „**“ jsou již realizované; „*“ jsou připravené k realizaci)

Ulice Číslo PHC Výška Délka Katastrální území
Průmyslová 201* 3 532; 466 Hloubětín
Jižní spojka 202** 4 412; 427 Strašnice, Záběhlice
Jižní spojka 203** 4 165; 136 Záběhlice
K Barrandovu 204 5 854 Barrandov
Barrandovský most 205 2 413 Braník, Hlubočepy
Nájezd na Barr. most 206 3 140 Braník, Hlubočepy
Černokostelecká 207 4 278 Strašnice
Kolbenova 208 3 763 Hloubětín
Spořilovská 209 4 845; 976 Záběhlice, Chodov
V Holešovičkách 210 4 870; 634 Libeň
5. května 211 8 1 286 Michle
Jižní spojka 212* 6 400 Záběhlice
K Barrandovu 213 4 320 Slivenec

Zdroj: MHMP

Letecký hluk

Letecká doprava se jako významný zdroj hluku projevuje zejména v okolí mezinárodního letiště Praha – Ruzyně, které provozuje společnost Letiště Praha – Ruzyně, a. s. Ostatní pražská letiště nepatří mezi významné zdroje hluku na území hl. m. Prahy. Výkony letiště Praha Ruzyně zaznamenaly od roku 2008 (cca 180 000 startů a přistání za rok) určitý pokles a v roce 2011 dosáhly zhruba 150 000 startů a přistání za rok. Úměrně poklesu počtu pohybů došlo k mírnému zlepšení akustické situace zejména lokalit pod prodlouženou osou hlavní dráhy RWY 06/24.

Monitoring leteckého hluku a letových tratí je prováděn na 13 stacionárních měřicích stanicích v blízkém okolí letiště, které kontrolují rozsah ochranného hlukového pásma letiště Praha – Ruzyně.

Letiště Praha, a. s. usiluje o snižování hlukové zátěže z civilní letecké dopravy využitím řady ekonomických, technických a provozních opatření.

Obr B5.4 : Rozmístění stacionárích měřicích stanic a ochranné
hlukové pásmo letiště Praha – Ruzyně, 2011

Zdroj: Letiště Praha, a.s.

Obr B5.5 : Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní
a noční dobu vztažené na podmínky charakteristického letového
dne v roce 2011

Zdroj: Letiště Praha, a.s.


Protihlukové aktivity Letiště praha, a. s.


Ekonomická opatřeníTechnická opatřeníProvozní opatření