F. Informační zdroje a kontaktyINFORMACE NA WWW STRÁNKÁCH

Tab. F1.1 : Informace na www stránkách hl. m. Prahy

Základní informace
- Magistrát hl. m. Prahymagistrat.praha.eu
- Portál hlavního města Prahywww.praha.eu
Životní prostředí
ENVIS – Informační servis o životním prostředí hl. m. Prahy (komplexní informace, vč. publikací o ŽP) envis.praha-mesto.cz
PREMIS – Pražský ekologický a monitorovací systém (monitoring kvality ovzduší, hydrologie, varování, meteorologie, radiační monitoring aj.)www.premis.cz
Geoportál hl. m. Prahywww.geoportalpraha.cz
Atlas životního prostředí v Praze (témata Ovzduší, Voda, Krajina, Hluk, Odpady, Doprava aj.)www.premis.cz/atlaszp
ENVIS4 – Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy (Ovzduší, Hluk, Krajina, Zeleň – ve 24 MČ)envis4.praha.eu
www.premis.cz/envis4
Další témata a rubriky na serveru ENVIS
  - EIA Posuzování vlivů na životní prostředíenvis.praha-mesto.cz/eia
  – Informace o odpadovém hospodářstvíenvis.praha-mesto.cz/odpady
  – Informace k energetice v hl. m. Prazeenvis.praha-mesto.cz/energ
  – Informace k EVVOekovychova.praha-mesto.cz
  – Informace o Místní Agendě 21envis.praha-mesto.cz/ma21
  - rubrika „ŽP v Praze a volný čas“envis.praha-mesto.cz/zaprirodou
envis.praha-mesto.cz/doprirody
envis.praha-mesto.cz/volnycas
  - rubrika „Po Praze podél potoků“envis.praha-mesto.cz/podelpotoku
  - rubrika „Pražské studánky“envis.praha-mesto.cz/studanky
Strategický plán hl. m. Prahywww.urm.cz/cs/strategie-rozvoje
Územní plánování a rozvoj městawww.urm.cz/cs/uzemni-planovani
Sekce Portálu HMP „Praha cyklistická“www.praha.eu/jnp/cz/home/doprava_v_ praze/praha_cyklisticka/index.html

Pozn.: Další informace jsou dostupné na stránkách městských částí a organizací hl. m. Prahy


KONTAKTNÍ ÚDAJE VYBRANÝCH ORGANIZACÍ

Tab. F2.1 : Kontaktní údaje vybraných organizací

Organizace, adresa Pracoviště, vedoucí Telefon, fax, e-mail
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01
Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00
Odbor životního prostředí
Ing. Josef Pavlík, pověřený řízením odboru

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
(do 1. 7. 2013 Odbor rozvoje veřejného prostoru)
Ing. Dan Frantík, pověřený řízením odboru
tel.: +420 23600 4427,
fax: +420 23600 7074
josef.pavlik@praha.eu, ozp@praha.eu

tel.: +420 23600 5822
dan.frantik@praha.eu
mzo@praha.eu
Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze
Rytířská 12, p.s. 203, Praha 1, 110 01
MUDr. Miroslav Slavík, ředitel tel.: +420 296 336 700,
fax: +420 224 212 335
podatelna@hygpraha.cz
Datová schránka: ID zpqai2i
(IČO 71009256)
www.hygpraha.cz
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267, Praha 9, 190 00
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: +420 233 066 111,
fax: +420 233 066 103
public_ph@cizp.cz
Datová schránka: ID 4dkdzty
www.cizp.cz

Pozn.: Další kontaktní údaje jsou uvedeny v podrobné elektronické verzi ročenky na webových stránkách envis.praha-mesto.cz
(včetně pracovišť ŽP na úřadech městských částí).