Praha - životní prostředí 1993/94

Ovzduší

Voda

Krajina

Odpady

Hluk

Dodatky

 

OBSAH

AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

REJSTŘÍK OBRÁZKŮ

REJSTŘÍK TABULEK


Redakce: Ing. J. Šolc

Digitální zpracování (HTML): EnviTypo, P. Oborník

Grafické přílohy: EnviTypo - Ing. V. Gajdůšek, M. Vlachová

Digitální verze ročenky je zpracována podle publikace vydané tiskem.

Děkujeme všem autorům, spolupracovníkům a organizacím, které poskytly údaje pro zpracovnání ročenky.

 

Institut městské informatiky hl. města. Prahy, Žatecká 2, 110 01 Praha 1

ÚVOD

Ročenka PRAHA - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ je periodikem, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prostředí v hl. m. Praze. Tato ročenka 1993/94 je pátou v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP). Je určena nejen orgánům státní a městské správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti.

Ročenka PRAHA - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1993/94 obsahuje standardní výběr údajů umožňující srovnání s minulými lety, ale i některé nové informace. Obsah ročenky je již tradičně členěn podle jednotlivých složek prostředí: ovzduší, voda, městská a příměstská krajina, odpady a hluk. Další zajímavé údaje jsou obsaženy v tematicky různorodých dodatcích.

Kapitola OVZDUŠÍ je velmi rozsáhlá, proto je členěna do třech hlavních oddílů, tj. A - zdroje znečištění (emise), B - hodnocení kvality ovzduší na základě měřených údajů (imise) a nakonec C - ostatní související informace (smogový regulační systém, meteorologie, hodnocení s využitím modelování a jiné projekty).

V kapitole VODA je dokumentováno znečištění povrchových toků na území Prahy včetně hodnocení trendu minulých let. Další část je věnována pitné vodě z hlediska množství i kvality, poslední problematice odpadní vody a jejího čištění.

Kapitola MĚSTSKÁ A PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA se zabývá ekologickým hodnocením povrchu a zeleně území hl. m. Prahy, který byl dokončen na celém území města. Informuje o zpracovaném Generelu zeleně a Územním systému ekologické stability jako podkladech rozhodujících pro další vývoj městské a příměstské krajiny. Tradičně uvádí výsledky průzkumu kontaminace pražských půd a prezentuje výsledky biomonitoringu.

V kapitole ODPADY je dokumentována činnost státní správy, resp. Magistrátu hl. m. Prahy v problematice odpadového hospodářství.

Kapitola HLUK je věnována převážně problematice hluku automobilové dopravy s uvedením údajů z měření realizovaných na území města.

V kapitole DODATKY jsou zařazeny stejně jako v minulé ročence pasáže o problematice výkonu státní správy v ochraně životního prostředí v hl. m. Praze, hodnocení kvality a kontaminace potravin i statistické údaje o Praze, resp. porovnání vybraných ukazatelů za Prahu a jiná evropská města. Ročenku uzavírá pasáž věnovaná pražskému Informačnímu systému o životním prostředí.

Pro zpracování ročenky byly využity údaje z databáze IOŽIP, ale i řada dalších podkladů poskytnutých různými institucemi. Významným podílem přispěl podklady Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Podle možností byly vedle dat z roku 1993 zařazeny i údaje z počátku roku 1994. Věříme, že i letošní ročenka splní svůj cíl a přinese cenné informace všem zájemcům o problematiku životního prostředí v Praze.