ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Informační systém o ŽP

Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP) a projekty města

Schéma systému IOŽIP – aktivity, projekty a vzájemné vazby

schéma systému iožip – aktivity, projekty a vzájemné vazby

Zdroj: MHMP

 

Hlavní město Praha má dlouholetou tradici v oblasti zpracování a poskytování informací o životním prostředí.

Informační systém o životním prostředí (IOŽIP) soustřeďuje a zpracovává údaje o vybraných složkách prostředí na území hl. m. Prahy. Cílem systému IOŽIP je:

  • shromažďování a zpracování dat o stavu jednotlivých faktorů ŽP v Praze, pořizovaných různými organizacemi
  • hodnocení rozsahu dostupných dat a iniciace pořizování údajů, pro něž neexistují jiné zdroje
  • poskytování informací orgánům městské správy, odborníkům a veřejnosti.

Počátky tvorby Informačního systému o životním prostředí v Praze spadají do poloviny 80. let, kdy byl vyvíjen jako jeden z tematických okruhů Městského informačního systému. Z té doby pochází zavedená zkratka IOŽIP, počátky systematického sledování vybraných složek životního prostředí a přejímání údajů, které tvoří základ datového fondu systému.

Za dobu svého trvání systém prošel některými organizačními a technologickými změnami (do r. 1994: PÚDIS, REL, ČEÚ; 1994 -  2000: IMIP). Od r. 2000 zajišťuje koordinaci provozu a rozvoje systému odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy.

Nejznámějším výstupem ze systému se stala ročenka Praha životní prostředí vydávaná tiskem pravidelně od r. 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě. Současná struktura publikovaných informací je zavedena od r. 2000 (viz seznam v části Publikace, aplikace). Od roku 1997 bylo vydáno šest CD-ROM a jedno DVD Praha životní prostředí, které v každém vydání obsahují poslední ročenky, Atlas životního prostředí,  Statistickou ročenku Numeri Pragenses (ČSÚ), případně další specializované publikace k problematice ovzduší (REZZO, ATEM), ochrany přírody (Vegetační mapa, Ptáci, Motýli, Chráněná území), hlukové mapy Prahy, Datové a informační zdroje (ÚEP) aj. (obsah řady CD-ROM Praha ŽP, aktuální verze - DVD Praha ŽP 7).

Rozvoj systému je veden snahou o přizpůsobení prudkému vývoji informačních technologií včetně GIS a Internetu. Na webových stránkách města byla prezentována sada ročenek, Atlas životního prostředí (mapy zpracované jako interaktivní aplikace GIS, www.premis.cz/atlaszp nebo www.wmap.cz/atlaszp) i další publikace. Od roku 2002 je provozu internetový server ENVIS (envis.praha-mesto.cz) integrující dosud odděleně řešené aplikace pro poskytování informací o životním prostředí v Praze (faktografie z ročenek, mapy, databáze, monitoring ovzduší, aktuality, odkazy aj.).

Systém IOŽIP je dnes pojímán jako širší soubor aktivit navazujících na další projekty v oblasti informatiky o životním prostředí. Některé z těchto projektů zajišťuje odbor informatiky ve spolupráci s dalšími odbory Magistrátu. Jsou to např. projekt PREMIS (zpřístupnění operativních údajů o kvalitě ovzduší z ČHMÚ a meteorologických podmínkách na internetu, www.premis.cz), hodnocení kvality ovzduší s využitím modelových výpočtů (ATEM), aktualizace a správa údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (REZZO), zpracování výpočtové Hlukové mapy apod. Mezi těmito projekty jsou datové i technologické vazby, výstupy jsou pak prezentovány v ročence i v Atlasu životního prostředí.

Od r. 2001 je systém rozvíjen na základě schématu ilustrujícího aktivity na zajištění vstupních dat, zpracování dat a tvorbu a poskytování výstupů (viz obrázek).

Systému IOŽIP i produktům jako je Atlas ŽP a server ENVIS se dostalo uznání na domácí scéně (např. soutěž o Geoaplikaci, CAGI) i v mezinárodním měřítku (viz část Mezinárodní spolupráce).

Tisk 25.3.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 80731 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru