ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Ovzduší > Další subjekty, odkazy

Další subjekty působící v oblasti ochrany ovzduší na území hl.m. Prahy a na celostátní úrovni

Orgány státní správy působící na celostátní úrovni a organizace v jejich působnosti:

Ministerstvo životního prostředí ČR, Sekce technické ochrany ŽP, odbor ochrany ovzduší
adresa: Praha 10, Vršovická 65, 100 10
tel.: 267 121 111, fax: 267 310 308, e-mail: info@env.cz
http://www.mzp.cz

Česká inspekce životního prostředí, ředitelství, Sekce pro odpady, ochranu ovzduší a vod, Odbor ochrany ovzduší
190 00  Praha 9, Na Břehu 267
Tel.: 222 860 111, Fax 283 892 662
http://www.cizp.cz

Český hydrometeorologický ústav, úsek ochrany čistoty ovzduší
143 06  Praha 4 Komořany, Na Šabatce 17
tel.: 24403 1111, fax:
http://www.chmi.cz/uoco/oco_main.html

 

Nestátní neziskové organizace (působící v oblasti ochrany životního prostředí)

 

Vybrané publikace a informace na internetu

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)www.chmi.cz

Vybrané publikace / Selected publications:
Znečištění ovzduší na území České republiky – Ročenka / Air Pollution on the Czech Republic Territory – Yearbook
(akt. vydání Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2007 – Ročenka (vyd. 2008)
curr. issue: Air Pollution on the Czech Republic Territory in 2007 – Yearbook (published 2008));
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech – Tabelární přehled / Air Pollution and Atmospheric Deposition in Figures – Tabular Overview (akt. vydání: Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2007 (vyd. 2008) / curr. issue: Air Pollution and Atmospheric Deposition in Figures – the Czech Republic 2007 (published 2008));
El. verze na stránkách Úseku ochrany čistoty ovzduší / Electronic version on the website of Air Quality Protection Dpt.
www.chmi.cz/uoco/oco_main.html,

www.chmi.cz/uoco/act/aim/aregion/aim_region.html

Aktuální stav ovzduší / Current State of Air – (Automatizovaný imisní monitoring AIM) – Seznam stanic AIM, Měření AIM (odkaz Praha)
(Automated Immission Monitoring = AIM) – The list of the AIM measuring stations. Measurements of AIM (link to Prague)

www.chmi.cz/uoco/isko/rdata/tab.htm

www.chmi.cz/uoco/isko/tab_roc/tab_roc.html

www.chmi.cz/uoco/data/emise/gnavemise.html

Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Information on Air Quality in the Czech Republic

Střednědobá data (měsíční, čtvrtletní a roční tabelární přehledy), Znečištění v datech (tabelární ročenky), Zdroje znečišťování
Mid-term data (monthly, quarterly, and annual tabular overviews), Pollution in figures (tabular yearbooks), Pollution sources

www.chmi.cz/uoco/emise/embil/emise.html

www.chmi.cz/uoco/isko/groc/groc.html

www.chmi.cz/uoco/isko/rdata/grafy.htm

www.chmi.cz/uoco/isko/projekt/hodn.html

Vývoj znečištění ovzduší (grafy) / Trends in Air Pollution (Graphs)
Emisní bilance České republiky, Mapy znečištění (Znečištění ovzduší na území České republiky – Ročenka), Střednědobý vývoj (Střednědobé grafické přehledy), Vyhodnocení znečištění
Emission balance of the Czech Republic, Maps of Pollution (Air pollution on the territory of the Czech Republic – Yearbook), Mid-Term trends (Mid-term graphic overviews)

další užitečné odkazy

http://www.mzp.cz - Ministerstvo životního prostředí  (MŽP)

http://www.cizp.cz - Česká inspekce životního prostředí  (ČIŽP)

http://www.sfzp.cz - Státní fond životního prostředí  (SFŽP)

http://www.cenia.cz - CENIA, česká informační agentura životního prostředí

http://www.szu.cz - Státní zdravotní ústav

http://www.zupraha.cz - Zdravotní ústav se sídlem v Praze

Tisk 31.5.2005 | Ing. Dita Pokorná | Přečteno: 70590 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru