logo

Aktualizace 2000 - Polétavý prachProjekt
ATEM
Praktické využití výsledků modelových výpočtů
Kontakt

Vývoj imisní zátěže polétavého prachu nejlépe dokumentuje porovnání průměrných ročních koncentrací PP. Vypočtené hodnoty IHr polétavého prachu (PP) v roce 2000 jsou přehledně vyjádřeny na výkresu 1.

  • v současné době se na území Prahy prakticky nevyskytují hodnoty IHr PP vyšší než 30 µg.m-3 (1/2 imisního limitu). Je ovšem nutno upozornit, že ve výpočtech není zohledněna sekundární prašnost (znovuzvíření usazených prachových částic), jejíž význam v Praze stále roste úměrně s poklesem primární prašnosti.
  • na většině území Prahy se roční koncentrace polétavého prachu pohybují pod 5 µg.m-3
  • v centru Prahy, kde byly v roce 1998 vypočteny nejvyšší imisní hodnoty polétavého prachu, došlo k poklesu jejich ročních koncentrací o více než 20 µg.m-3 a hodnoty se snížily na 15 - 20 µg.m-3 (oproti 30 - 45 µg.m-3 v roce 1998)
  • mírně zvýšené hodnoty (5 - 10 µg.m-3) lze zaznamenat i v dalších lokalitách většinou na okrajích Prahy v důsledku emisí z vytápění obytné zástavby a v průmyslových oblastech, např. Radotína a Lochkova (emise z cementárny)


Výkres 1:

Průměrné roční koncentrace polétavého prachu


Výkres 1: Průměrné roční koncentrace polétavého prachu

Graf 1 podává informaci, kolik obyvatel a na jak velkém území žije v jednotlivých třídách imisního zatížení průměrných ročních koncentrací PP. Výsledky hodnocení potvrzují rozsah snížení imisní zátěže polétavého prachu:

  • zatímco v roce 1998 žilo téměř 15 % obyvatel Prahy (více než 170 tisíc obyvatel) v oblastech zatížených více než 30 µg.m-3, v roce 2000 se tyto hodnoty v Praze již nevyskytují

  • počet obyvatel žijících v pásmech nejnižších koncentrací (pod 10 µg.m-3) se za hodnocené období více než zdvojnásobil


   Graf 1:

   Imisní zatížení obyvatelstva polétavým prachem


   Graf 1 - Imisní zatížení obyvatelstva polétavým prachem

Další škodlivina - SO2
Zpět