WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

A2  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA

Praha je hlavním městem České republiky. Počtem obyvatel a rozlohou je největším městem České republiky. Z toho vyplývá i její úloha přirozeného centra politiky, mezinárodních vztahů, vzdělávání, kultury a ekonomiky. Praha je nejen pro Středočeský kraj ale i pro celé území ČR centrem pracovních příležitostí, koncentrují se zde nadnárodní společnosti a firmy podnikající v progresivních odvětvích ekonomiky. Z toho vyplývá její vysoká ekonomická výkonnost, vysoké průměrné mzdy a nízká nezaměstnanost. Počet obyvatel Prahy roste především díky ekonomicky motivované zahraniční migraci.

Praha je atraktivní metropolí díky svému kulturnímu i přírodnímu dědictví. Město je situováno v členitém terénu údolí řeky Vltavy. Na území Prahy se nachází cenné přírodní lokality. Od roku 1992 je historické centrum města zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Podle zákona o hlavním městě je Praha statutárním městem. Je spravována orgány hlavního města – Zastupitelstvem hl. m. Prahy, Radou a Magistrátem hl. m. Prahy. Pro výkon státní správy je Praha od roku 2001 členěna na 22 správních obvodů, z hlediska samosprávného ji tvoří 57 autonomních městských částí s vlastními volenými orgány. Praha je zároveň jedním ze 14 krajů ČR.

Tab. A2.1 Praha – základní charakteristika

Rozloha [km2]

496

Area [km2]

 

Správní členění

 

Administrative division

  počet městských částí

57

  number of City Districts

  počet katastrálních území

112

  number of Cadastral Districts

 

Poloha (střed města)

 

Location (City centre)

  zeměpisná šířka (s. š.)

50°05´

  geographical latitude

  zeměpisná délka (v. d.)

14°27´

  geographical longitude

 

Nadmořská výška [m]

 

Altitude [m]

  maximální (Zličín)

399

  maximum (Zličín)

  minimální (Suchdol)

177

  minimum (Suchdol)

 

Klima (Ruzyně)

 

Climate (Ruzyně)

  prům. roční teplota vzduchu [°C]

9,2

  average annual air temperature [°C]

  roční úhrn srážek [mm]

478,9

  annual rainfall [mm]

 

Řeka Vltava

 

Vltava River

  délka toku [km]

30

  length [km]

  průtok – Chuchle [m3.s-1]

155

  flow rate in Chuchle [m3.s-1]

 

Druhy pozemků [ha]

 

Types of land [ha]

  zemědělská půda

20 428

  agricultural land

  lesní pozemky

5 030

  forest land

  vodní plochy

1 075

  water bodies

  zastavěné plochy

5 027

  developed areas

  ostatní plochy

18 051

  other areas

 

Obyvatelstvo

 

Population

  počet obyvatel k 31. 12. 2009

1 249 026

  number of inhabitants as at 31 December 2009

    – ženy

640 710

    – females

    – muži

608 316

    – males

  střední stav obyvatelstva

1 242 956

  average population

  zalidnění obyvatel na 1 km2

2 518

  population density per 1 sq km

 

Domy, byty*

 

Houses, apartments*

  počet domů

88 200

  number of houses

  počet bytů

551 243

  number of apartments

  obytná plocha [m2]

21 157 895

  dwelling area [m2]

 

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele (2008)**

  

Gross national product per capita (2008)**

  – Kč

762 352

  – CZK

  – EURO

30 560

  – EURO

 

Registrovaná míra nezaměstnanosti [%]

3,66

Registered unemployment rate [%]

* Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2001

** Předběžný údaj s předpokládanou korekcí na definitivní údaj.

Obr. A2.1  Praha – správní členění, stav k 31. 12. 2009

a2_01

Pozn.: S účinností od 1. listopadu 2007 vykonává pro MČ Praha - Čakovice přenesenou působnost MČ Praha 18 namísto MČ Praha 19.
Úplný název městské části neoznačené čísly 1–22 je např. Praha - Čakovice.

Zdroj: ÚRM, MHMP

Obr. A2.2  Výškový reliéf, vodní toky a nádrže

a2_02

Zdroj: ÚRM

Obr. A2.3  Mapa technického využití území (druh povrchu), stav v roce 2010

a2_03

Zdroj: ÚRM, MHMP

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011