WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

B2.1  POVRCHOVÁ VODA

B2.1.1  Správa a sledování povrchových vod v Praze

Prahou protéká řeka Vltava, do níž se v jižní části města vlévá řeka Berounka. Na území města je rovněž několik významných drobných vodních toků, které rovněž ústí do Vltavy (Botič, Kunratický potok, Rokytka, Šárecký potok a další). Celkový obraz povrchových vod v členitém terénu na území města dotváří řada nádrží a rybníků.

Údaje o hydrologických poměrech a jakosti vody pro vybrané toky na území celé České republiky eviduje a zpracovává Český hydrometeorologický ústav, který úzce spolupracuje s dalšími organizacemi, včetně Povodí Vltavy, státní podnik. Z hlediska území hl. m. Prahy a jejího nejbližšího okolí jsou významné tři sledované profily na Vltavě (Vrané, Podolí, Libčice) a jeden na Berounce (Lahovice).

Péči o drobné vodní toky a nádrže na území města, které jsou ve správě hl. m. Prahy (Odbor ochrany prostředí MHMP), zajišťuje pro Magistrát hl. m. Prahy organizace Lesy hl. m. Prahy, a to včetně monitorování a hodnocení.

Nahoru

B2.1.2  Odtokové poměry

Na řece Vltavě byl rok 2009 průměrný – Qa08 = 110 % dlouhodobého průtoku za období 1961–2005, potoky v Praze také průměrné v rozmezí 75–99 %. Průtočné množství vody v roce 2009 na řece Berounce dosahovalo cca 78 % dlouhodobého průměru a lze je označit jako průměrné.

Nejvodnatější byl měsíc březen, ale nejvyšší kulminační průtok byl zaznamenán 30. 6. a rovnal se jednoleté vodě (Vltava). Na přelomu června a července se vyskytla kulminace i na pražských potocích. Naopak, nejsušší byl měsíc září (Vltava i Berounka).

Obr. B2.1.1  Průměrné roční průtoky na vybraných profilech, 1980–2009

b2_1_01

Pozn.: Úplné údaje z vodoměrných profilů přepočtené na hodnoty odpovídající profilům pro sledování jakosti vody. Qa1961–2005 – dlouhodobý průměr (normál)

Zdroj: ČHMÚ

Obr. B2.1.2  Průměrné měsíční průtoky na vybraných profilech, 2007–2009

b2_1_02

Zdroj: ČHMÚ

Nahoru

B2.1.3  Jakost vody

Hodnocení jakosti vody se každoročně provádí podle normy ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod. Norma byla zpřesněna na základě užívání v praxi a zároveň se přiblížila klasifikaci povrchových vod, používané v členských státech EU. Předmětem normy je jednotné určení třídy jakosti tekoucích povrchových vod – klasifikace, která slouží k porovnání jakosti na různých místech a v různém čase. Povrchové vody se zařazují podle kvality do 5 tříd (I. Neznečištěná voda, II. Mírně znečištěná voda, III. Znečištěná voda, IV. Silně znečištěná voda, V. Velmi silně znečištěná voda). Jakost vody se klasifikuje na základě výsledků kontroly z delšího uceleného období (nejméně 1 rok). Hodnocené ukazatele jsou členěny do pěti skupin (A, B, C, D, E). Ve skupině rozhoduje ukazatel s nejnepříznivější hodnotou klasifikace. O celkové klasifikaci jakosti vody v toku rozhoduje pak nejhorší klasifikace ze skupin.

Kvalitu povrchové vody lze hodnotit rovněž podle další normy – nařízení vlády 229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Novelizací předchozího nařízení vlády (NV) 61/2003 Sb. byly změněny nejenom imisní standardy u některých ukazatelů, ale i porovnávané koncentrace. Změna se promítá i do nehomogenity v hodnocení dlouhodobých časových řad.

Obr. B2.1.3  Průběh ročních hodnot C95/C90 vybraných látek a srovnání s limitem podle NV č. 61/2003 Sb. (1996–2006, C95)
a NV č. 229/2007 (2007–2009, C90)

b2_1_03

Zdroj: ČHMÚ

Tab. B2.1.1 Třídy jakosti vod v povrchových tocích – Vltava, Berounka, 2008–2009

Vel
Quan

Název
Name

VL1044
Vltava –
Vrané

VL1045
Vltava –
Podolí

VL1046
Vltava –
Libčice

BE1090
Berounka –
Lahovice

A

OBECNÉ, FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE
GENERAL, PHYSICAL AND CHEMICAL INDICATORS

III

III

III

V

SPV

Elektrolytická konduktivita / Electrolytic conductivity

I

I

I

II

RL

Rozpuštěné látky / Dissolved matter

I

I

I

I

NRL

Nerozpuštěné látky / Insoluble matter

I

I

II

III

RO2

Rozpuštěný kyslík / Dissolved oxygen

III

I

I

I

BSK

Biochemická spotřeba kyslíku / Biochemical oxygen demand

II

II

III

III

CHM

Chemická spotřeba kyslíku manganistanem
Chemical oxygen demand by permanganate

II

II

II

II

CHC

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem
Chemical oxygen demand by dichromate

II

II

II

III

TOC

Organický uhlík / Organic carbon

III

II

III

III

AOX

Absorbovatelné organické halogeny
Absorbable organohalogens (AOX)

III

III

III

V

NH4

Amoniakální dusík / Ammonia nitrogen

I

I

II

I

NO3

Dusičnanový dusík / Nitrate nitrogen

II

II

II

II

PCL

Celkový fosfor / Total phosphorus

II

II

III

III

CL

Chloridy / Chlorides

I

I

I

I

SO4

Sírany / Sulphates

I

I

I

I

CA

Vápník / Calcium

I

I

I

I

MG

Hořčík / Magnesium

I

I

I

I

B

SPECIFICKÉ ORGANICKÉ LÁTKY
SPECIFIC ORGANIC COMPOUNDS

II

II

II

II

CLB_2SUMA

Dichlorbenzeny – směs
Dichlorobenzene – mixture of congeners

0

0

0

0

CLB_MCLB

Chlorbenzen / Chlorobenzene

0

I

I

I

CLC_12CLE

1,2-dichlorethan / 1,2-dichloroethane

0

I

I

I

CLC_3CLET

Trichlorethen / Trichloroethene

0

I

I

I

CLC_4CLET

Tetrachlorethen / Tetrachloroethene

0

I

I

I

CLC_CHCL3

Chloroform / Chloroform

0

I

I

I

CLC_CHCL4

Tetrachlormethan / Tetrachloromethane

0

I

I

I

PST_LIN

Lindan / Lindane

0

I

0

I

PCB_SUMA

Suma kongenerů PCB / Sum of PCB congeners

0

I

0

I

PAU_SUMA

Suma PAU (6 látek) / Sum of PAHs (6 compounds)

II

II

II

II

C

KOVY A METALOIDY / METALS AND METALLOIDS

II

II

II

III

CR

Chrom / Chromium

I

I

I

I

MN

Mangan / Manganese

0

I

0

II

FE

Železo / Iron

I

II

II

III

NI

Nikl / Nickel

I

I

I

I

CU

Měď / Copper

I

I

I

I

ZN

Zinek / Zinc

I

II

II

II

CD

Kadmium / Cadmium

I

I

II

II

HG

Rtuť / Mercury

I

I

I

I

PB

Olovo / Lead

I

I

II

II

AS

Arsen / Arsenic

II

II

II

II

D

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE
MICROBILOGICAL AND BIOLOGICAL INDICATORS

II

IV

IV

IV

FEK

Fekální koliformní bakterie / Faecal coliforms

I

I

II

I

ENT

Enterokoky / Enterococci

0

0

0

III

ISB

Index saprobity bentosu / Index of saprobic benthos

0

0

0

II

CHL

Chlorofyl / Chlorophyll

II

IV

IV

IV

Zdroj: Povodí Vltavy, státní podnik

Tab. B2.1.2 Třídy jakosti vod v povrchových tocích – drobné vodní toky, 2009

Vel
Quan

Název
Name

BO12c
Botič /
Botič
Stream –

Nusle

DA15d
Dalejský
potok /
Dalejský
Creek –

ústí

KU14c
Kunratický
potok /
Kunratický
Creek
– Krč

SA16b
Šárecký
potok /
Šárecký
Creek –
Jiviny

RO13d
Rokyta /
Rokytka
Stream

Voctářova

A

OBECNÉ, FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE
GENERAL, PHYSICAL AND CHEMICAL INDICATORS

V

IV

IV

V

IV

SPV

Elektrolytická konduktivita / Electrolytic conductivity

III

IV

IV

IV

IV

NRL

Nerozpuštěné látky / Insoluble matter

II

I

I

II

III

RO2

Rozpuštěný kyslík / Dissolved oxygen

I

I

II

III

I

BSK

Biochemická spotřeba kyslíku
Biochemical oxygen demand

III

II

III

IV

III

CHC

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem
Chemical oxygen demand by permanganate

III

II

III

IV

IV

TOC

Organický uhlík / Organic carbon

V

I

I

V

III

NH4

Amoniakální dusík / Ammonia nitrogen

II

I

I

III

III

NO3

Dusičnanový dusík / Nitrate nitrogen

II

II

II

II

II

PCL

Celkový fosfor / Total phosphorus

IV

III

III

IV

III

CL

Chloridy / Chlorides

II

II

II

II

II

SO4

Sírany / Sulphates

II

III

IV

III

III

CA

Vápník / Calcium

I

I

II

I

I

MG

Hořčík / Magnesium

I

I

I

I

I

C

KOVY A METALOIDY
METALS AND METALLOIDS

II

I

II

II

III

MN

Mangan / Manganese

II

I

II

II

III

FE

Železo / Iron

I

I

I

I

II

D

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE
MICROBILOGICAL AND BIOLOGICAL INDICATORS

I

I

I

I

I

FEK

Fekální koliformní bakterie / Faecal coliforms

I

I

I

I

I

Zdroj: OOP MHMP, Lesy hl. m. Prahy

I

Neznečištěná voda

Non-polluted water

II

Mírně znečištěná voda

Slightly polluted water

III

Znečištěná voda

Polluted water

IV

Silně znečištěná voda

Heavily polluted water

V

Velmi silně znečištěná voda

Very heavily polluted water

Obr. B2.1.4  Sledované profily na povrchových tocích a třídy jakosti ve skupině A – obecné, fyzikální a chemické ukazatele

b2_1_04

Pozn.: Vltava a Berounka podle údajů za období 2008–2009. Potoky podle údajů za rok 2009.

Zdroj: ČHMÚ

Obr. B2.1.5  Vývoj průměrných ročních hodnot vybraných ukazatelů – drobné vodní toky

b2_1_05

Zdroj: ČHMÚ

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011