WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

B2.2  PITNÁ VODA

B2.2.1  Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě

Zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod je základní službou hl. m. Prahy. K zajištění této služby je na území města již více než sto let systematicky budován vodohospodářský infrastrukturní majetek, který svým rozsahem a hodnotou představuje jednu z nejvýznamnějších položek majetkového vlastnictví města.

Veřejná vodovodní síť v Praze a k ní příslušející úpravny pitné vody pro zásobování odběratelů pitnou vodou jsou od počátku roku 1998 ve správě akciové společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a. s. (PVS).

Provozovatelem pražského vodovodního systému je akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (PVK), člen skupiny Veolia Voda. Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s. zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody odběratelům na území města (částečně i v přilehlých oblastech), stejně jako měření spotřeby vody.

Výroba vody: V roce 2009 bylo vyrobeno celkem 122,9 mil. m3 pitné vody. Z tohoto množství bylo předáno mimopražským odběratelům 16,3 mil. m3. V porovnání s rokem 2008 bylo vyrobeno celkem o 2,6 mil. m3 vody méně, tzn. pokles výroby vody o 2 %. Trend snižování výroby vody, který začal v roce 1991, tedy pokračuje i nadále, avšak hodnota meziročního poklesu se patrně bude v dalších letech snižovat.

Veškerá voda spotřebovaná v Praze byla vyrobena ve zdrojích provozovaných Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s. Nejvýznamnější podíl výroby vody pro zásobování Prahy zajišťuje úpravna vody Želivka (74 % v roce 2009, zdroj vodní nádrž Švihov), dále úpravna vody Káraný (26 %, zdroj vody břehová a umělá infiltrace řeky Jizery). Oba zdroje leží mimo území města. Úpravna vody Podolí (zdroj řeka Vltava na území města) je v posledních letech využívána pouze jako záložní zdroj.

Pitnou vodou vyrobenou společností PVK, a. s. je zásobováno cca 1,25 mil. obyvatel hl. m. Prahy a dalších téměř 200 tisíc obyvatel jiných regionů ČR.

Tab. B2.2.1 Vývoj výroby pitné vody v Praze

Rok
Year

Počet obyvatel zásobených
z veřejného vodovodu
The number of inhabitants supplied
with water from public mains

Vyrobená voda pitná
[tis. m3]
Drinking water produced
[thousand m3]

Pitná voda k realizaci
[tis. m3]
Drinking water for sale
[thousand m
3]

Pitná voda k realizaci
[l/osoba/den]
Drinking water for sale
[l/person/day]

2005

1 172 000

132 264

118 052

276

2006

1 184 000

131 366

116 250

269

2007

1 204 800

128 052

112 335

255

2008

1 226 700

125 438

108 913

243

2009

1 245 600

122 865

106 538

234

Zdroj: PVK, a. s.

Obr. B2.2.1  Zdroje a distribuce pitné vody v Praze

b2_2_01

Zdroj: PVK, a. s.

Obr. B2.2.2  Vývoj výroby pitné vody

b2_2_02

Zdroj: PVK, a. s.

Spotřeba vody: Specifická spotřeba pitné vody v domácnostech se od roku 1990 snížila o více než 45 %. V současné době činí 114 litrů na osobu za den. Na snížení spotřeby mělo vliv několik faktorů – výše ceny vodného a stočného, osvěta za účelem šetření vodou a rozšíření úsporných spotřebičů. Další výrazný pokles spotřeby není očekáván.

Obr. B2.2.3  Vývoj specifické spotřeby pitné vody domácností v Praze

b2_2_03

Zdroj: PVK, a. s.

Ztráty vody se od roku 1996, kdy činily rekordních 46 %, daří úspěšně snižovat. Účinným opatřením je rozdělení vodovodní sítě na jednotlivá zásobní pásma a jejich nepřetržité monitorování a vyhodnocování v součinnosti s aktivním vyhledáváním skrytých úniků vody. V současné době dosahují ztráty vody v distribuční síti cca 20 %.

Obr. B2.2.4  Ztráty vody v síti

b2_2_04

Zdroj: PVK, a. s.

Distribuce vody na území Prahy je pro složitou konfiguraci terénu technicky velmi náročná. Pro dopravu vody je k dispozici 3726 km vodovodních řadů (bez přípojek), z toho 3694 km řadů pro rozvod pitné vody, 762 km vodovodních přípojek, 43 čerpacích stanic a 68 vodojemů o celkovém využitelném objemu 679 500 m3. Vodovodní síť je rozdělena do téměř 170 samostatných zásobních pásem, které dodávají vodu spotřebitelům.

Tab. B2.2.2 Distribuční síť pro zásobování pitnou vodou v Praze

Délka vodovodní sítě

3 694 km

Public mains network length

Délka vodovodních přípojek

762 km

Length of branches to the public water mains network

Počet vodovodních přípojek

100 930 ks

Number of branches to the public water mains network

Počet havárií na vodovodních řadech a přípojkách

4 377

Number of failures of branches and the public water mains network

Počet odběrových míst (vodoměrů)

108 663 ks

Number of delivery points (water meters)

Počet čerpacích stanic

43 ks

Number of pumping stations

Počet vodojemů

68 ks

Number of drinking water reservoirs

Objem vodojemů

949 600 m3

Capacity of drinking water reservoirs

Zdroj: PVK, a. s.

Nahoru

B2.2.2  Kvalita pitné vody

Pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodávají Pražské vodovody a kanalizace, a. s., je v celé Praze nezávadná a její kvalita je systematicky kontrolována. Na základě trvalého sledování kvality pitné vody v pražské distribuční síti je možné zodpovědně prohlásit, že kvalita dodávané pitné vody zcela vyhovuje tuzemským i evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické.

Kvalita pitné vody byla sledována v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu, rozsah a četnost kontroly pitné vody. Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu o ochraně veřejného zdraví č. 258/2001 Sb.

Obr. B2.2.5  Porovnání úpraven a vodovodní sítě z hlediska vybraných ukazatelů

b2_2_05

Zdroj: PVK, a. s.

Nahoru

B2.2.3  Generel zásobování vodou hl. m. Prahy

Základním celoměstským koncepčním dokumentem v oblasti zásobování pitnou a průmyslovou vodou je Generel zásobování vodou hl. m. Prahy. Generel řeší hlavní směry rozvoje vodárenského systému města, je jedním z podpůrných dokumentů pro řešení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy a Územního plánu hl. m. Prahy. Celý projekt byl z časových a finančních důvodů rozdělen na dvě základní fáze, fázi koncepční a fázi detailní. V rámci koncepční fáze byl v letech 2001–2003 zpracován Koncepční model distribučního systému a další návazné dokumenty. Od roku 2005 jsou postupně realizovány jednotlivé projekty Detailní fáze.

V roce 2009 byla zpracována detailní fáze Generelu zásobování vodou území Smíchov, Košíře, Motol, Jinonice, Radlice, Zlíchov. Objednatelem byla Pražská vodohospodářská společnost, a. s., zhotovitelem HYDROPROJEKT CZ, a. s. Dokument je dokončen a projednán s PVK, a. s.

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011