WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

B2.4  HAVARIJNÍ ÚNIKY ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK

V hl. m. Praze je výkonem státní správy v přenesené působnosti dle ustanovení § 41 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřen Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OOP MHMP) ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí – oblastní inspektorát Praha (ČIŽP). Havarijní úniky závadných látek jsou nejčastěji hlášeny Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy a následně pak Operačnímu středisku Krizového štábu hl. m. Prahy, které informuje OOP MHMP, ČIŽP, Povodí Vltavy, státní podnik a další orgány podílející se na likvidaci havárie. OOP MHMP, jako vodoprávní úřad, řídí průběh likvidace havárie. Souběžně OOP MHMP vydává rozhodnutí o uložení opatření k nápravě závadného stavu.

V roce 2009 OOP MHMP zasahoval při 35 haváriích a následně vydal 33 správních rozhodnutí. Pokud není původce havarijního znečištění znám, likviduje OOP MHMP znečištění na náklady hl. m. Prahy, prostřednictvím odborně a technicky způsobilé právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající dle zvláštních předpisů. V roce 2009 nebyl původce zjištěn v 21 případech. V roce 2009 šetřilo oddělení ochrany vod ČIŽP, oblastního inspektorátu Praha na území města 5 havárií znečištění vod. Ve 4 případech nebyl zjištěn původce havárie.


 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011