WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

B5.1  HODNOCENÍ HLUKU

Nadměrný hluk je jedním z nejzávažnějších faktorů působících negativně na zdravotní stav obyvatel ve velkých městech. Dlouhodobé působení hlukové zátěže snižuje kvalitu života a může spolupůsobit při vzniku řady onemocnění, jako jsou stresy, neurózy, chorobné změny krevního tlaku apod.

Hlavním zdrojem hluku v městském prostředí je pozemní doprava, především narůstající doprava automobilová. Kromě okolí frekventovaných komunikací jsou silně exponovanými oblastmi také okolí letišť, železnic, příp. okolí stavenišť. Negativní působení hluku je zvýrazněno vysokou koncentrací obyvatel na poměrně malých plochách. Praha je v působení hluku na obyvatele nejhůře postiženou oblastí České republiky.

Legislativně zavedeným ukazatelem pro hodnocení imise hluku v životním prostředí je ekvivalentní hladina hluku LAeq. Je to energetický průměr okamžitých hladin akustického tlaku A za definovanou časovou jednotku. Vyjadřuje se v decibelech (dB). Právní úprava operativního posuzování stavu akustické situace ve venkovním prostředí byla v České republice v roce 2007 daná zákonem č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, v platném znění a s ním souvisejícím nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V oblasti strategické hlukové legislativy nabyla v roce 2007 v České republice účinnosti také transpozice „Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 2002/49/ES o hodnocení a řízení environmentálního hluku.“


 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011