WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

B5.2  HLUK Z POZEMNÍ DOPRAVY

Nejvýznamnějším zdrojem nadměrného hluku působícího na největší počet obyvatel města je automobilová doprava. Počet automobilů i dopravní výkon se stále zvyšují. I přes pokračující výstavbu dopravních okruhů a radiál dosahují komunikace v hustě obydlené zástavbě v centru města dopravní nasycenosti v průběhu celého dne. Stav povrchu vozovek v řadě případů přispívá ke zvýšení hlučnosti. Protihlukové clony mohou být realizovány jen na malé části komunikační sítě. Na nejrušnějších komunikacích v Praze dosahují ekvivalentní hladiny hluku v denním období hodnot téměř 80 dB, např. Veletržní, Legerova, Sokolská apod.

Nahoru

B5.2.1  Měření hluku

Pravidelná měření imise hluku v 8 vybraných lokalitách v Praze byla prováděna v rámci systému IOŽIP do roku 2000. Opakovaná měření hluku provádí dlouhodobě Hygienická služba, v rámci celostátního programu Státního zdravotního ústavu Monitorování životního prostředí ve vztahu ke zdraví obyvatelstva (viz kapitola C3). Výsledky dlouhodobých měření potvrzují, že v lokalitách s ustáleným dopravním řešením a vesměs naplněnou dopravní kapacitou se příliš nemění ani hlukové poměry. Vlivem celodenní zátěže se stírá vliv dopravních špiček. V hlučnějších lokalitách jsou stabilně překračovány limity hluku LAeq ve dne i v noci.

Nepravidelná a časově omezená měření hluku jsou prováděna rovněž jako součást ekologických studií u rozsáhlejších investičních akcí, kdy jsou zároveň navrhována protihluková opatření. Další jednorázová měření jsou prováděna jako kontrola k prošetření stížností nebo pro ověření a kalibraci modelových výpočtů.

Nahoru

B5.2.2  Hlukové mapy

Hlukové mapy se staly ve světě i v České republice významným nástrojem popisu hlukové zátěže měst jako prvního kroku ke koncepčnímu řešení nepříznivé situace. Zatímco dříve se mapy vytvářely na základě měření v terénu, dnes jednoznačně převládají hlukové mapy zpracované na základě modelových výpočtů. Výhodou modelových výpočtů je nižší nákladnost ve srovnání s měřeními, která jsou pro detailní hodnocení rozsáhlejšího území prakticky neproveditelná. Dále využitelnost pro hodnocení očekávaných vlivů při plánování investičních akcí, změn v dopravě nebo jiných opatření ke zlepšení prostředí. Pro tyto účely jsou aktualizované výpočty pro určité lokality nebo celé území města dobrým východiskem a jsou často využívány.

Hl. m. Praha má v oblasti tvorby hlukových map již dlouholeté zkušenosti. První hlukové mapy automobilové dopravy byly v Praze zpracovány na základě měření již v roce 1976. V 90. letech byly zpracovány na základě kombinované metodiky měření a výpočtů. Teprve po roce 1998 byla zahájena práce na sérii Výpočtových hlukových map automobilové dopravy, posléze i tramvajové dopravy a map rozlišujících denní a noční dobu. Základem výpočtů byly údaje o intenzitách dopravy na vybrané komunikační síti, údaje o povrchu vozovek, rychlostních omezeních, zástavbě a zeleni v okolí komunikací apod. Součástí navazujících prací bylo i hodnocení hlukové zátěže obyvatel, kdy byly využity demografické údaje.

Výpočtové hlukové mapy automobilové dopravy Praha 2007 vycházejí z dopravních údajů pro rok 2005 a jsou rozšířenou aktualizací map z roku 2000, na něž metodicky navazují. Mapy byly vypracované na základě požadavků legislativy ČR. Jako ukazatele imise hluku ve venkovním prostředí byly stanoveny LAeq pro denní dobu (06–22 h) a LAeq pro noční dobu (22–06 h).

V roce 2007 byla v souladu s požadavky evropské směrnice (Directive 2002/49/EC) zpracována Strategická hluková mapa aglomerace Praha a v následujícím roce vznikl Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha.

V rámci projektu ENVIS4 (http://envis4.praha.eu) byly v roce 2008 provedeny výpočty dle platné české legislativy a to i v územním detailu, tj. na podrobné komunikační síti a v detailu hlukového zatížení jednotlivých celých fasád objektů.

Obr. B5.2.1  Ukázka hlukové mapy z projektu ENVIS4

b5_2_01

Zdroj: MHMP, EKOLA group

B5.2.2.1 Strategická hluková mapa aglomerace Praha a navazující akční plán

Strategická hluková mapa aglomerace Praha

Strategická hluková mapa aglomerace Praha byla zpracována v roce 2007. Podnětem pro její tvorbu byla Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Directive 2002/49/EC), resp. její transpozice do podmínek ČR. Výsledky Strategické hlukové mapy zpracované v roce 2007 pro hl. m. Prahu a její blízké okolí (aglomerace Praha) potvrdily, že nejvýznamnějším zdrojem hluku v Praze je silniční doprava.

Hluk ze železniční dopravy a z leteckého provozu je významný pouze místně, v okolí zdrojů. Nejméně významný je hluk šířený z integrovaných průmyslových zařízení.

Podíl populace zatížené denním hlukem L(den) nad 55 dB je 87 %. Podíl populace zatížené nočním hlukem L(noc) nad 45 dB je 85 %.

Obr. B5.2.2  Ukázka Strategické hlukové mapy aglomerace Praha

b5_2_02

Zdroj: MZd, Akustika Praha

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha

Na základě strategické hlukové mapy byl v roce 2008 vypracován akční plán. Magistrát hlavního města Prahy byl jako krajský úřad povinen vyhotovit návrh akčního plánu na snížení hluku v celé aglomeraci a do roku 2013 zajistit jeho postupné naplnění.

V souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES byla ze strany MHMP formou připomínkového řízení zajištěna informovanost a aktivní zapojení široké veřejnosti. V 50 kritických lokalitách, kde dochází k překročení noční mezní hodnoty hlukového ukazatele, byla navržena opatření ke zlepšení situace.

Po zapracování připomínek vznikla v průběhu roku 2009 konečná podoba Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha, která byla Radou hl. m. Prahy projednána dne 15. 9. 2009.

Další informace http://envis.praha-mesto.cz/hluk.

Nahoru

B5.2.3  Protihluková opatření

Protihluková opatření jsou v rámci hl. m. Prahy řešena v několika vzájemně se prolínajících rovinách. Koordinaci realizace protihlukových opatření zajišťuje Odbor správy majetku MHMP. Z doporučení akčního plánu vyplynula řada úkolů, jejichž realizací byly pověřeny jednotlivé odbory MHMP i organizace, které svou činností ovlivňují hlukovou situaci v hlavním města – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. a Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Tab. B5.2.1 Protihlukové clony navrhované akčním plánem

Ulice
Street

Číslo clony
Barrier No.

Výška / Height
[m]

Délka / Length
[m]

Katastrální území
Cadastral District

Průmyslová

201

3

532
466

Hloubětín

Jižní spojka / South Connection

202

4

412
427

Strašnice, Záběhlice

Jižní spojka / South Connection

203

4

165
136

Záběhlice

K Barrandovu

204

5

854

Barrandov

Barrandovský most
Barrandovský Bridge

205

2

413

Braník, Hlubočepy

Nájezd na Barrandovský most
Slip road to Barrandovský Bridge

206

3

140

Braník, Hlubočepy

Černokostelecká

207

4

278

Strašnice

Kolbenova

208

3

763

Hloubětín

Spořilovská

209

4

845
976

Záběhlice, Chodov

V Holešovičkách

210

4

870
634

Liběň

5. května

211

8

1 286

Michle

Jižní spojka / South Connection

212

6

400

Záběhlice

K Barrandovu

213

4

320

Slivenec

Zdroj: MHMP

Obr. B5.2.3  Ilustrace k výstavbě protihlukové clony na lanovém mostě na Jižní spojce

b5_2_03

Podrobné informace o protihlukových opatřeních v roce 2009:

 • Prověření stavu stávajících protihlukových clon na Jižní spojce a Štěrboholské radiále (návrh oprav, možnost navýšení).
 • Na lanovém mostě na Jižní spojce byla dokončena výstavba oboustranné 4-metrové protihlukové clony.
 • Výběrové řízení na zhotovitele protihlukové stěny na Jižní spojce na mostě přes Záběhlickou ulici.
 • Příprava protihlukových opatření na ulici Průmyslová a na Jižní spojce.
 • Realizace protihlukových opatření v rámci nových dopravních staveb.
 • Studie realizovatelnosti a účinku protihlukových opatření navrhovaných v připomínkách k Akčnímu plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha. Prověření návrhů protihlukových opatření ve 23 lokalitách dle námětů veřejnosti (v 8 případech doporučena realizace). Hodnocení současného a výhledového provozu letiště Letňany a Kbely.
 • Opatření v rozsahu plnění Harmonogramu odstraňování staré hlukové zátěže (TSK, DP).
 • Výměna oken vytypovaných obytných domů v ulici Hrusická, Zvánovická a Hlavní (návaznost na studii Spořilovská).
 • Výměna dlážděných povrchů za tišší asfaltové v lokalitách podle stanoviska památkářů vzhledem k existenci Pražské památkové rezervace.
 • Dokončená oprava vozovky a chodníků v ulici Anglická (TSK). Pokračování v rekonstrukci ulic Terronská, Budějovická, Moskevská a Francouzská. Příprava pro dalších 11 komunikací (Myslíkova, Bubenská, Kodaňská, Zenklova, Rokycanova, Revoluční, Jugoslávská, Bělehradská, Korunovační, Na větrníku, Komunardů).
 • Organizační opatření – snížení rychlosti a zákaz vjezdu nákladních vozidel, výstavba telematických systémů a činnosti v rámci BESIP.
 • Měření hluku po rekonstrukci tramvajové trati v ulici Radlická (DP). Rekonstrukce tramvajových tratí v ulici Střelničná, Ďáblická, Bělohorská, Újezd a Štefánikova.
 • Provádění reprofilace tramvajových kolejnic přebroušením za účelem snížení hlučnosti. Technická opatření na vozovém parku – osazovaní plent kolem podvozků tramvají.

Nahoru

B5.2.4  Další aktivity v oblasti problematiky hluku

B5.2.4.1 Aktualizace oblasti HLUK v projektu ENVIS4 v roce 2009

V návaznosti na základní část projektu ENVIS 4 jsou v období 2009–2012 realizovány plánované pravidelné aktualizace. Každoročně tak jsou obnovovány a aktualizovány tématické mapy a související datové sestavy. V oblasti Hluk bylo v roce 2009 provedeno:

 • Kontrola a aktualizace dopravních datových vstupů na základě dopravních průzkumů prováděných v rámci oblasti Ovzduší.
 • Aktualizovaný výpočet stavu akustické situace v celém rozsahu zasaženého území, pro nějž je projekt řešen.
 • Kontrolní měření stavu akustické situace ve vybraných třech základních opěrných bodech kalibrace výpočtového modelu. Výběr bodů byl podřízen změnám v dopravním řešení a tedy odpovídajícím možným hlukově relevantním změnám v intenzitách dopravy na komunikační síti v území.
 • Aktualizace vrstev GIS a datové sestavy informačního systému.

Obr. B5.2.4  Ukázka trojrozměrného prostředí výpočtového modelu v projektu ENVIS4/Hluk

b5_2_04

Zdroj: MHMP, EKOLA group

B5.2.4.2 Posouzení hlukové situace v Praze pro potřeby územního plánu

V roce 2009 byla pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy zpracována studie „Vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území“, studii vypracovala společnost EKOLA group. V kontextu města byl jedním z nejdůležitějších faktorů, který ve velké míře zajímal i obyvatele hlavního města, předpokládaný vývoj dopravního zatížení a s ním související akustické ovlivnění území hlukem. V rámci vyhodnocení konceptu územního plánu bylo na základě stávajících a výhledových dopravních řešení posuzováno a analyzováno stávající a předpokládané výhledové akustické zatížení.

Na základě zpracování akustického posouzení byly na území hl. m. Prahy hodnoceny následující dopravní zdroje hluku:

  1. Silniční doprava včetně provozu městské hromadné dopravy (autobusová a tramvajová doprava).

  2. Železniční doprava.

  3. Letecká doprava (letiště Praha - Ruzyně, Praha - Kbely, Praha - Letňany).

Tab. B5.2.2 Procentní podíl ploch ovlivněných hlukem – deskriptor Ldn [dB]

Praha
Prague

Procentní podíl ploch na území hl. m. ovlivněných hlukem – deskriptor Ldn [dB]
Percentage share of areas on the territory of the City of Prague affected by noise – descriptor Ldn [dB]

Varianta
Variant

do / up to
45 dB

45–50 dB

50–55 dB

55–60 dB

60–65 dB

65–70 dB

70–75 dB

75 dB
a více
and over

Stávající stav
Current state

16,3

18,3

23,0

18,5

11,8

6,7

3,1

2,2

2020 – základní řešení
Basic solution

9,8

17,7

22,5

21,6

14,0

7,9

4,1

2,4

2020 – variantní řešení
Alternative solution

9,2

17,0

22,5

21,9

14,4

8,2

4,4

2,4

Zdroj: ÚRM, EKOLA group

Obr. B5.2.5  Ukázky výsledků výpočtu pro území hl. m. Prahy

b5_2_05

Zdroj: MHMP, EKOLA group

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011