WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

C1  OBYVATELSTVO, DOMY A BYTY

Obyvatelstvo

Počet evidovaných obyvatel v Praze se od roku 2001 opět zvyšuje (ve druhé polovině 90. let docházelo ke snižování). Tato změna je však způsobena tím, že do celkového počtu obyvatel se od roku 2001 začali počítat také cizinci s přiznaným azylem a ti, kteří v ČR pobývali na základě víz nad 90 dní déle než rok. Od roku 2004, v souvislosti se vstupem ČR do EU byli započteni také cizinci s dlouhodobým a přechodným pobytem. Současný počet obyvatel (k 31. 12. 2009) v Praze je 1 249 026 obyvatel, což je o téměř 7 % více než v roce 2004.

Počet obyvatel je výsledkem jejich přirozeného pohybu (narození a zemřelí) a stěhování (migrace). V Praze má na zvyšování počtu obyvatel největší vliv právě migrace a to především migrace cizích státních příslušníků. Co se týče českých občanů, ti území Prahy spíše opouštějí a nejčastěji se stěhují za hranice Prahy do jejího zázemí. Od roku 1997 došlo k zastavení úbytku živě narozených dětí a dochází k pomalému nárůstu jejich počtu. Nejvíce dětí se narodilo v posledním sledovaném roce 2009 (14 488 živě narozených oproti 11 131 v roce 2004). Příčinou je zejména zakládání rodin matkami ve vyšším věku z populačně silných ročníků ze sedmdesátých let. Naopak počet zemřelých dlouhodobě spíše klesá, dochází k prodlužování střední délky života.

Na vývoj věkové struktury populace má rovněž vliv přirozený pohyb a migrace. Ke stárnutí populace dochází zejména s přesunem populačně silných ročníků do důchodového věku. Největší nárůst podílu obyvatel byl mezi lety 2004 a 2009 zaznamenán ve věkové skupině 30–44 let (silné ročníky sedmdesátých let a příliv cizinců za prací). Druhý největší nárůst byl ve skupině obyvatel ve věku 60–74 let (stárnutí populace), s nímž souvisí pokles ve skupině 45–59 let.

Celkový počet uzavřených sňatků od sedmdesátých let mírně klesá, počet rozvodů je spíše stabilní s mírnou tendencí k poklesu. Z celkového počtu živě narozených se jich stále větší podíl rodí mimo manželství (v roce 2009 to bylo 34 %).

Další podrobné informace na www.czso.cz, resp. www.praha.czso.cz (ČSÚ, Regionální pracoviště hl. m. Praha).

Tab. C1.1 Počet a pohyb obyvatel

 

2005

2006

2007

2008

2009

 

Počet obyvatel (k 31. 12.)

1 181 610

1 188 126

1 212 097

1 233 211

1 249 026

Total population
(as at 31 December
of the respective year)

  – muži

566 542

570 881

585 728

599 038

608 316

  – Males

  – ženy

615 068

617 245

626 369

634 173

640 710

  – Females

Střední stav obyvatelstva

1 176 116

1 183 576

1 196 454

1 225 281

1 242 956

Mid-year population, total

  – muži

563 147

567 948

576 206

594 034

605 021

  – Males

  – ženy

612 969

615 628

620 248

631 247

637 935

  – Females

Živě narození

11 943

12 530

13 195

14 339

14 488

Live births

Zemřelí

12 673

12 274

12 208

12 269

12 365

Deaths

Přirozený přírůstek

–730

256

987

2 070

2 123

Natural increase

Přirozený přírůstek
na 1000 obyvatel

–0,6

0,2

0,8

1,7

1,7

Natural increase
per 1,000 inhabitants

Přistěhovalí

40 482

45 061

54 811

47 194

38 094

Immigrants

Vystěhovalí

28 713

38 801

31 827

28 150

24 402

Emigrants

Přírůstek stěhováním

11 769

6 260

22 984

19 044

13 692

Net migration increment

Přírůstek stěhováním
na 1000 obyvatel

10,0

5,3

19,2

15,5

11,0

Net migration increment
per 1,000 inhabitants

Celkový přírůstek

11 039

6 516

23 971

21 114

15 815

Total increase

Celkový přírůstek
na 1000 obyvatel

9,3

5,5

20,0

17,2

12,7

Total increase
per 1,000 inhabitants

Zalidnění obyvatel na 1 km2

2 371

2 386

2 444

2 486

2 518

Population density per 1 km2

Zdroj: ČSÚ

Obr. C1.1  Obyvatelstvo

c1_01

Pozn.: Obyvatelé s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na státní příslušnost). Od roku 2001 započteni také cizinci s přiznaným azylem a vízy nad 90 dní pobývající v ČR déle než rok. Od roku 2004 pak také cizinci s přechodným (občané zemí EU) a dlouhodobým pobytem (občané zemí mimo EU).

Zdroj: ČSÚ

Obr. C1.2  Průměrný věk

c1_02

Zdroj: ČSÚ

Obr. C1.3  Střední délka života

c1_03

Zdroj: ČSÚ

Obr. C1.4  Věkové složení obyvatelstva 1991, 2009

c1_04

k 3. 3. 1991 SLDB

Zdroj: ČSÚ

Obr. C1.5  Hustota obyvatelstva v městských částech Prahy, 2009

c1_05

Zdroj: ČSÚ

Tab. C1.2 Domy, byty a vybavenost

 

1980

1991

2001

 

Počet domů – celkem

77 827

83 267

88 200

Number of houses – total

  z toho trvale obydlené

75 794

78 977

82 160

  of which permanently occupied

    z toho rodinné domy

44 270

47 257

50 258

    of which family houses

Počet bytů – celkem

461 984

516 293

551 243

Number of apartments – total

  z toho trvale obydlené

448 741

495 804

496 940

  of which permanently occupied

    z toho v rodinných domech

59 757

58 836

63 642

    of which in family houses

Počet obytných místností
v trvale obydlených bytech

901 969

1 107 062

1 162 928

Number of dwelling rooms in the
permanently occupied apartments

Počet m2 obytné plochy
v trvale obydlených bytech

16 468 794

19 472 200

21 157 895

Dwelling area of permanently
occupied apartments [m
2]

Vybavenost bytů [%]

 

 

 

Apartment facilities [%]

  plyn ze sítě

75,3

77,2

73,9

  gas network connection

  vodovod v bytě

96,4

99,1

99,1

  drinking water mains supply

  veřejná kanalizace

91,5

94,4

96,9

  public sewerage connected

  ústřední nebo etážové topení

53,8

70,6

75,1

  central heating

    z toho na pevná paliva

4,1

27,3

2,1

    of which solid fuel fired

  kamna

45,0

28,4

22,5

  stoves

    z toho na pevná paliva

24,9

5,9

3,9

    of which solid fuel fired

Zdroj: ČSÚ SLDB

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011