WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

C2  STATISTIKY ZDRAVÍ OBYVATELSTVA

Počet narozených v Praze od konce 90. let stále narůstá. Zvýšení porodnosti v posledních letech může být důsledkem realizace odkládaného mateřství silných ročníků žen narozených v sedmdesátých letech. Počet potratů od počátku 90. let trvale klesá a snižuje se podíl umělých přerušení těhotenství. Kojenecká a novorozenecká úmrtnost je již na velmi nízkých hodnotách.

Počet zemřelých celkem a na 1000 obyvatel se zvolna snižuje. Standardizovaná úmrtnost v Praze je u obou pohlaví nižší než v ČR. Od roku 1990 standardizovaná úmrtnost stále klesá u obou pohlaví. Standardizovaná úmrtnost žen je v ČR i Praze nižší než úmrtnost mužů. Zvyšuje se průměrný věk i střední délka života u mužů i žen. Nejčastější skupinou příčin úmrtí jsou nemoci oběhové soustavy v čele s ostatními ischemickými nemocemi srdečními a cévními nemocemi mozku a dále novotvary. Počet zemřelých na novotvary na 100 000 obyvatel pozvolna klesá.

Incidence zhoubných novotvarů na 100 000 obyvatel celkem se mírně zvyšuje. Karcinom průdušnice průdušky a plíce (C33–34) je na jednom z prvních míst u mužů i žen. Zatímco incidence u mužů, i když je stále vysoká, v posledních několika letech spíše stagnuje nebo mírně klesá, u žen incidence dlouhodobě rostla, nyní začíná stagnovat. U mužů je další významnou diagnózou zhoubný nádor prostaty (C61), jejíž incidence na 100 000 obyvatel je na 1. místě. U žen je na prvním místě incidence zhoubný nádor prsu (C50).

Další podrobné informace na www.uzis.cz (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR).

Tab. C2.1 Narození, potraty, zemřelí

 

2005

2006

2007

2008

2009

 

Narození celkem

11 966

12 556

13 228

14 362

14 514

Births

  v tom živě narození

11 943

12 530

13 195

14 339

14 488

  out of that live births

Živě narození na 1000 obyvatel

10,2

10,6

11,0

11,7

11,7

Live births per 1,000 inhabitants

Potraty celkem

4 507

4 293

4 408

4 694

4 532

Total abortions

  samovolné

1 002

1 023

1 127

1 257

1 334

  spontaneous abortions

  miniinterupce

2 692

2 533

2 436

2 511

2 299

  vacuum aspirations

  jiné

703

662

779

829

811

  other abortions

Potraty na 1000 obyvatel

3,8

3,6

3,7

3,8

3,6

Abortions per 1,000 inhabitants

Potraty na 100 narozených

37,7

34,2

33,3

32,7

31,2

Abortions per 100 births

Zemřelí celkem

12 673

12 274

12 208

12 269

12 365

Total deaths

Zemřelí na 1000 obyvatel

10,8

10,4

10,2

10,0

9,9

Deaths per 1,000 inhabitants

Kojenecká úmrtnost [‰]

1,9

2,6

2,2

1,5

2,3

Infant mortality [‰]

Novorozenecká úmrtnost [‰]

0,8

1,5

1,3

1,0

1,2

Neonatal mortality [‰]

Zdroj: ČSÚ, ÚZIS

Obr. C2.1  Narození, potraty, zemřelí na 1000 obyvatel

c2_01

Zdroj: ČSÚ, ÚZIS

Obr. C2.2  Podíly jednotlivých příčin smrti

c2_02

Zdroj: ČSÚ, ÚZIS

Obr. C2.3  Vývoj standardizované úmrtnosti podle pohlaví na 100 000 obyvatel

c2_03

Zdroj: ČSÚ, ÚZIS

Obr. C2.4  Zemřelí na zhoubné novotvary

c2_04

Zdroj: ČSÚ, Národní onkologický registr ČR

Obr. C2.5  Počet hlášených zhoubných nádorů a novotvarů in situ

c2_05

Zdroj: ÚZIS, Národní onkologický registr ČR

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011