WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

E7  MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

E7.1  SOUHRNNÉ INFORMACE

Praha dlouhodobě usiluje o posilování svého významného postavení na evropské i světové scéně a o prohloubení mezinárodní spolupráce. Praha rozvíjí aktivní vztahy s partnerskými městy, zapojuje se do činnosti mezinárodních organizací a asociací samospráv, podílí se na výměně zkušeností a realizaci mezinárodních projektů, usiluje o prestižní ocenění a realizuje řadu dalších aktivit. Jednou z oblastí mezinárodní spolupráce je i problematika životního prostředí.

V problematice životního prostředí je významnou platformou pro výměnu zkušeností organizace EUROCITIES a její Fórum pro životní prostředí (EUROCITIES Environment Forum, EEF, www.eurocities.org). Tato organizace sdružuje celkově 140 velkých evropských měst (zhruba 95 aktivních v EEF). Praha je členem od roku 1993. Aktivity se soustřeďují na ovlivňování procesu tvorby legislativy a politik EU, spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti ochrany prostředí a udržitelného rozvoje měst, tvorbu a realizaci koncepcí, využití indikátorů a poměřování, přípravu a realizaci společných projektů, zajištění spolupráce různých zainteresovaných stran aj. Specifické aktivity jsou zaměřeny na ochranu klimatu a adaptaci na jeho změny, úlohu měst v realizaci Strategie udržitelného rozvoje EU a implementaci 6. Akčního programu EU pro životní prostředí. Spolupráce hl. m. Prahy je zajišťována Odborem ochrany prostředí MHMP.

Pozn.: Praha se připojila k Deklaraci EUROCITIES o klimatických změnách v prosinci 2010.

V letech 2006 a 2007 se Praha zapojila do mezinárodního projektu „Urban Ecosystem Europe“ s účastí 25 a 32 velkých evropských měst. Výstupem byly publikace porovnávající životní prostředí a politiku životního prostředí prostřednictvím sady indikátorů.

Pozn.: Další navazující etapa srovnávacího projektu byla zahájena v roce 2010 v rámci iniciativy INFORMED CITIES (projekt PRIMUS, koordinace ICLEI).

V roce 2008 byl Evropskou komisí vyhlášen první ročník soutěže o titul Evropské zelené město (European Green Capital Award, www.europeangreencapital.eu). Cílem soutěže pro města s více než 200 tisíci obyvateli je ocenit města aktivní v systematickém přístupu k péči o životní prostředí a přispět k výměně zkušeností a propagaci příkladů dobré praxe. Praha se prvního ročníku zúčastnila. Titul získala města: 2010 – Stockholm (Švédsko), 2011 – Hamburg (Německo).

Pozn.: V roce 2010 proběhla druhá etapa soutěže. Jejími vítězi a nositeli titulu Evropské zelené město se stala města 2012 – Vitoria – Gasteiz (Španělsko), 2013 – Nantes (Francie).

Rok 2009 byl na mezinárodní scéně výrazně ovlivněn přípravou a konáním konference OSN v Kodani (COP 15) ke klimatickým změnám. Při této příležitosti zveřejnila společnost Siemens v prosinci 2009 srovnávací studii European Green City Index, která hodnotila 30 měst Evropy. V žebříčku podle hodnoty „zeleného indexu“ zvítězila Kodaň, následovala města Stockholm, Oslo, Vídeň, Amsterodam a další.

V oblasti informatiky o životním prostředí si Praha vytváří podmínky pro mezinárodní spolupráci již řadu let. Od roku 1992 jsou zpracovávány informační výstupy i v angličtině (ročenka). Informačnímu systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP) se dostalo v minulosti významného uznání (publikace ENWAP a CAPE vydané v rámci aktivit Evropské komise, DG Informační společnost, databáze HABITAT Best Practices Hub, UNEP/GRID.

Praha se jako partner účastnila příprav konference Towards eEnvironment (www.e-envi2009.org). Konference se konala v Praze v březnu 2009 jako akce v rámci předsednictví ČR v EU. Praha měla příležitost k propagaci a porovnání svých aktivit v oblasti informatiky o životním prostředí a získala ocenění za přednášku Urban Atlas helps Urban Planners in Prague (Útvar rozvoje hl. m. Prahy).

Praha se účastní mezinárodní spolupráce i v dalších oblastech souvisejících s problematikou životního prostředí. Příkladem z oblasti energetiky je účast v kampani Udržitelná energie Evropa (Sustainable Energy Europe Campaign, www.sustenergy.org). Rovněž jsou monitorovány nové iniciativy jako Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors), Smart Cities, stejně jako aktivity EUROCITIES Deklarace ke klimatickým změnám (Declaration on Climate Change) a Zelená digitální charta (Green Digital Charter).

Projekty

Jedním z prvních mezinárodních projektů v oblasti životního prostředí a práce s informacemi, do něhož se Praha zapojila (v roce 1999), byl projekt CEROI (Cities Environment Reports on the Internet, www.ceroi.net, resp. (http://ceroi.net, program UNEP, koordinace GRID – Arendal). Praha společně s dalšími městy zpracovala pilotní prezentaci podle stanovené metodiky. V dalších letech (2000–2002) se Praha účastnila projektů EU v oblasti informatiky o životním prostředí – INTERACT (Interactive Services and Management Support for Environment Impact Assessment and Permitting Procedures) a HEAVEN (Healthier Environment through Abatement of Vehicle Emission and Noise, http://heaven.rec.org). V posledních několika letech se Praha zapojila ve spolupráci s jinými městy EU i do příprav dalších projektů v tematických oblastech informatika, životní prostředí, územní plánování, doprava aj. (např. Air For Europe, CITEAIR, INTELCITY, INSPIRE, SURE, BOOCLA). Novějšími projekty jsou např. CITEAIR II a GSE Land/Urban Atlas (viz též minulá ročenka 2008), dále PROMOTE a HENVINET.

Nahoru

E7.2  VYBRANÉ PROJEKTY

Zpracováno podle podkladů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

Projekt CITEAIR II (www.citeair.eu), Společná informace o kvalitě ovzduší v Evropě (Common Information to European Air II), je realizován v rámci programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC pro období 2008–2011, jako pokračování předchozího projektu CITEAIR. Jedním z výstupů projektu je i prezentace on-line údajů o kvalitě ovzduší v evropských městech a regionech na webové stránce (www.airqualitynow.eu) s využitím společného evropského indexu kvality CAQI (The Common Air Quality Index). Počet evropských měst zapojených do projektu se v průběhu let 2009 a 2010 výrazně rozrostl (celkem 100 měst ze 14 zemí Evropy). Z ČR je do projektu zapojeno kromě Prahy také Brno.

Projekt PROMOTE (2006–2009, 6. Rámcový programu EU) byl zaměřen na vyhodnocení družicového snímání Evropy. Mimo jiné také z hlediska kvality ovzduší a dálkového přenosu znečištění. ÚRM v roce 2009 spolupracoval v projektu PROMOTE v rámci smlouvy o uživatelské spolupráci s výzkumným ústavem VITO v Belgii na vytvoření on line modelu kvality ovzduší v rámci celoevropské sítě.

Projekt HENVINET (2007–2010, 6. Rámcový program EU) je zaměřen na vyhodnocení vlivu znečištěného životního prostředí na lidské zdraví, vyhodnocování rizik a přijetí nápravných opatření. Projekt je orientován na vytvoření spolupráce mezi odborníky z epidemiologie a toxikologie a s pracovníky státní, regionální a místní samosprávy. Informace jsou uveřejněny na portálu www.henvinet.nu.

Projekt Urban Atlas v hl. m. Praze vychází z projektu GSE Land (www.gmes-gseland.info) financovaného Evropskou kosmickou agenturou ESA (European Space Agency) v rámci evropské iniciativy GMES (Global Monitoring of Environment and Security). Je založen na využívání dat Dálkového průzkumu Země (DPZ) pro informační podporu rozhodování. Projekt byl zaměřený na služby monitoringu krajiny a je následovníkem či předchůdcem řady dalších aktivit. Partnerem služby GSE Land v ČR je společnost Gisat. Útvar rozvoje hl. m. Prahy byl za Prahu referenčním partnerem pro hodnocení změn využití území v metropolitním území (produkt Urban Atlas). Viz též ročenka 2008.

Obr. E7.2.1  Ukázka prezentace informací o kvalitě ovzduší v evropských městech (www.airqualitynow.eu)

e7_2_01

Nahoru

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011