WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

E8  INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Práce s informacemi a jejich poskytování je důležitý nástroj ochrany prostředí. Odborníci a vedení města využívají informace při zpracování kvalifikovaných podkladů pro hodnocení stavu a vývoje životního prostředí, rozhodování o území a investičních akcích, posuzování dopadů na prostředí apod. Úřady provozují informační systémy k agendám a evidencím, jimiž jsou ze zákona pověřeny. Informování veřejnosti je pak v zájmu politiky otevřenosti a vstřícnosti, lepší orientaci v úředních postupech při vyřizování životních situací, stejně jako v zájmu environmentálního vzdělávání a zajišťování spoluúčasti občanů na veřejné správě.

Problematika životního prostředí je velmi rozsáhlá a zpracováním potřebných informací se zabývá mnoho úřadů, institucí, odborných i nevládních organizací. Přestože i v době internetu mají svůj význam klasické způsoby zpracování a prezentace informací, je úsilí zaměřeno na využití webových stránek či dalších elektronických komunikačních nástrojů, za jejichž výstupy stojí mnohdy rozsáhlé informační systémy.

E8.1  INFORMAČNÍ SYSTÉM O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V PRAZE (IOŽIP)

Hlavní město Praha má dlouholetou tradici v oblasti soustřeďování, zpracování a poskytování informací o životním prostředí. Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP) soustřeďuje a zpracovává údaje o vybraných složkách prostředí na území hl. m. Prahy. Cílem systému IOŽIP je:

  • shromažďování a zpracování dat o stavu jednotlivých faktorů ŽP v Praze, pořizovaných různými organizacemi
  • hodnocení rozsahu dostupných dat a iniciace pořizování údajů, pro něž neexistují jiné zdroje
  • poskytování informací orgánům městské správy, odborníkům a veřejnosti.

Počátky tvorby Informačního systému o životním prostředí v Praze spadají do poloviny 80. let. Za dobu svého trvání systém prošel některými organizačními a technologickými změnami. V letech 2000–2007 zajišťoval koordinaci provozu a rozvoje systému Odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy. Od roku 2008 se na jeho zajištění společně podílejí Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor informatiky MHMP a Odbor ochrany prostředí MHMP. Tyto subjekty tak nově definovaly své role v oblasti zajištění vstupních dat a jejich zpracování, využití technologií a odborné garance za jednotlivé části systému.

Systému IOŽIP i produktům jako je Atlas ŽP a server ENVIS se dostalo uznání na domácí scéně (např. soutěž o Geoaplikaci, CAGI) i v mezinárodním měřítku (viz kapitola Mezinárodní spolupráce).

V roce 2009 byla zpracována nová koncepce dalšího rozvoje systému IOŽP. Důvody byly následující: inventura datových zdrojů, rozvoj informačního obsahu a výstupů, potřeba vyhovět potřebám různých cílových skupin uživatelů, zlepšit přehlednost a dostupnost informací integrací dílčích výstupů, reagovat na vývoj technologií, zohlednit nové trendy v oblasti zpracování a prezentace celoměstsky významných dat (centrální datová základna, mapové služby, Portál hl. m. Prahy). Nová koncepce IOŽIP byla v prosinci 2009 schválena Radou hl. m. Prahy, včetně záměru na tvorbu Portálu životního prostředí v Praze.

Nejznámějším publikačním výstupem ze systému se stala tato ročenka Praha životní prostředí vydávaná pravidelně od roku 1989. V letech 1997–2008 bylo vydáno osm CD/DVD Praha životní prostředí se souborem elektronických publikací (ročenky, Atlas, statistika, další specializované publikace – ovzduší, ochrana přírody, hluk aj.).

Tematické informační výstupy na internetu (stav 2009):

  • ENVIS – Informační servis o životním prostředí v Praze (http://envis.praha-mesto.cz), prezentuje faktografické údaje z ročenek, informace z odborů MHMP, aktuality, odkazy, dílčí tematické celky aj.). V provozu od roku 2002.
  • Atlas životního prostředí v Praze (www.premis.cz/atlaszp nebo www.wmap.cz/atlaszp) obsahuje množství map s připojenými údaji z databází, interaktivní aplikace GIS. V provozu od roku 1999.
  • PREMIS – Pražský ekologický monitorovací a informační systém (www.premis.cz), poskytuje operativní údaje o kvalitě ovzduší, hydrologických poměrech a meteorologických podmínkách i další informace (upozornění, výstrahy) převážně ve vazbě na systémy ČHMÚ. V provozu od roku 1998.
  • ENVIS4 – Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy (http://envis4.praha.eu). Výstup projektu ENVIS4 realizovaného v roce 2008 s využitím dotace ze strukturálních fondů EU (program JPD2). Zpracovány informace o složkách prostředí: Ovzduší, Hluk, Krajina a Zeleň, v územním detailu, pro území 24 MČ.

Obr. E8.1.1  Základní schéma navrhovaného pojetí systému IOŽIP (podle koncepce z roku 2009)

e8_1_01

Zdroj: MHMP, ÚRM

Obr. E8.1.2  Ukázky publikačních výstupů IOŽIP

e8_1_02

Zdroj: MHMP

Obr. E8.1.3  Ukázky webových stránek IOŽIP a souvisejících projektů

e8_1_03

Zdroj: MHMP

Nahoru

E8.2  INFORMAČNÍ SYSTÉM O ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ISU)

Informační systém o území (ISU) realizuje a spravuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy (www.urm.cz). ISU je průběžně vytvářený systém dat, aplikací a služeb určených pro správu, sdílení a publikování dat a informací popisujících jednotlivé složky území hl. m. Prahy. ISU se tedy zabývá i problematikou životního prostředí.

Data a nástroje ISU jsou využívány mj. při tvorbě Územně analytických podkladů hl. m. Prahy a dalších dokumentů v oblasti územního a strategického plánování, dále pro vytváření specifických informačních výstupů (mapových služeb).

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011