ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

Vysazování doprovodných porostů v okolí vodních ploch v roce 2010

Občané Prahy mohou v posledních letech pozorovat zvelebování okolí vodních ploch vysazováním doprovodných porostů tvořených původními druhy dřevin a keřů. Účelem těchto výsadeb je zejména podpoření ekologické, estetické a rekreační funkce , dále pak i stabilizace břehů vodních nádrží a potoků. V prvních měsících  roku můžeme bilancovat nad tím, co se odboru ochrany prostředí MHMP podařilo z plánovaných akcí v loňském roce realizovat.

Vysazování doprovodných porostů v okolí vodních ploch v roce 2010, RN Říčanka

 

Za zmínku stojí poměrně rozsáhlá akce dosadby veřejné zeleně v blízkosti retenční nádrže Asuán ve Stodůlkách, jejíž břehy a okolí se v letních měsících  zaplňují lidmi, kteří využívají nádrž ke koupání  a odpočinku. Celkově působila lokalita z krajinářského pohledu nepřirozeně a nezapadala do koloritu Prokopského a Dalejského údolí.
Rozsáhlá zatravněná plocha vzdušného líce hráze postupně přecházející do svažitého terénu byla rozčleněna tak, aby v těchto místech vznikl rozvolněný stromový porost složený z dubu letního, javorů, jeřábů a lípy srdčité. Při výběru dřevin se pohlíželo na druhovou skladbu okolí, tak aby lokalita měla co nejvíce přirozený charakter a zapadla do blízkého okolí. Při řešení území byl brán ohled i na zimní radovánky obyvatel využívajících svahy k sáňkování a byl zde ponechán prostor i pro tento druh zábavy.
V okolí vodní hladiny byly na pravém břehu provedeny dosadby olší lepkavých a různých druhů vrb pro rozčlenění břehové linie a vytvoření stinných ploch s respektováním vstupů do vody . 
Na hrázi byla obnovena před pár lety vysazená dubová alej, neboť mladé dřeviny špatně odolávaly nepříznivým podmínkám způsobeným silným větrem a suchem v letním období. Zbylí jedinci byli přesazeni a nahrazeny kvalitním sadebním materiálem. Při výsadbě byla vyměněna zemina a přidán materiál zajišťující vláhu v sušším období.

V minulém roce pokračovaly sadovnické práce i v lokalitě Kyjského rybníka, k. ú. Kyje, které započaly už v roce 2009 výsadbou dřevin na pravém břehu rybníka. Během jara přibyly výsadby zejména domácích druhů keřů, v menší míře i stromů v oblasti malého Kyjského rybníka.  Na podzim pak byly v okolí rybníka odstraněny některé skupiny akátů. a nově vysazeny porosty vlhkomilných dřevin (olše lepkavá, vrba bílá) na levém břehu a v nátokové části Rokytky do tohoto rybníka (celkem cca 35 ks). Za účelem zpevnění obnažených prudkých svahů nacházejících se v jižní části bylo vysazeno cca 20 ks svídy krvavé, 10 ks kaliny obecné a doplněny stromy jako javor babyka (Acer campestre), hloh (Crataegus sp.) do původní vegetace plaménku a náletových porostů javoru.
V letošním roce plánuje odbor ochrany prostředí pokračovat ve výsadbách a to doplněním roztroušených skupin vrbových proutků na oba břehy rybníka.

Na sklonku podzimu se započaly výsadby také u retenční nádrže Říčanka, kde byla vysazena alej 5 ks vzrostlých lip srdčitých. V letošním roce se plánuje vytvoření 0,25 ha lesního porostu a dosadby převážně keřů na břehové části nádrže s použitím domácích druhů stromů a keřů jako např. svída krvavá, hloh obecný, hrušeň apod.

Letošní rok odbor ochrany prostředí MHMP plánuje zahájit  zpřírodnění a začlenění do okolí betonových objektů dešťových usazovacích nádrží v místech silně urbanizovaného prostředí (např. DUN Stodůlky I., DUN Řepy II.), a i dále pokračovat v osazování vodních ploch (např. retenční nádrž Stodůlky I., II., rybník Pokorňák) a vodních toků.
Nové výsadby budou také provedeny podél Šáreckéhopotoka v Podbabě, kde kvůli úpravě mostů přes potok byly vykáceny staré dožívající  akáty. Budou zde vysazeny javory babyka, střemchy, keřové vrby a mokřadní rostliny.

Za tým OOP přejeme hezky strávený čas v zelené Praze.

 Vysazování doprovodných porostů v okolí vodních ploch v roce 2010, RN Říčanka  Vysazování doprovodných porostů v okolí vodních ploch v roce 2010, RN Říčanka

Tisk 8.3.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 31657 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru