ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Únětický potok

 TRASA ČÍSLO: 13

scenérie z dolní části toku únětického potoka trasa podél únětického potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Popis je aktualizován k srpnu 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: mimo území Prahy, uprostřed obce Kněževes. Na návsi se stýká několik kanalizačních potrubí, z kterých vytékají jednotlivé prameny, z nichž se postupně Únětický potok skládá.

Již samotný název Únětického potoka slibuje zajímavé putování, a to nejen za dávnými kulturami. Procházka podél Únětického potoka je opravdu velice příjemná, jednak vede po klidných komunikacích, ale především je podél ní mnoho kulturních a přírodních zajímavostí. Navíc je celá trasa dobře dostupná autobusy MHD a PID.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Začít trasu podél Únětického potoka lze na několika místech, a to buď v Kněževsi nebo v Tuchoměřicích. Do obou obcí zajíždí autobusy PID.

Začátek pro cyklisty:

Nedaleko Kněževsi, na jejím severním okraji prochází CT 0081. Tuchoměřice leží přímo na CT 0078, která je oblíbenou trasou z Prahy na Okoř, dále jimi prochází CT 0100, což je tzv. „Pražské kolo“.  

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

 

Kněževes

střed kněževsi lze považovat za začátek trasyZastávka“Stará hospoda“ autob. PID č.: 319.

Od zastávky kolem budovy hospody dolů na náves. Zde je rybníček, který lze považovat za začátek Únětického potoka. Z návsi kolem potoka a nahoru k hlavní ul. Na Hlavní silnici.

 

0,9

 

Pod dálnicí

Před podjezdem je po pravé straně rybník a Čermákův mlýn. Za podjezdem začínají Tuchoměřice.

Tuchoměřice

1,9

 

Odbočka k PP Kněživka

PP Kněživka

2,5

 

U Hřiště

Vlevo z ul. Hlavní do ulice U Hřiště.

 

2,7

 

Husův sbor

Rozcestí, trasa pokračuje u Husova sboru vpravo do ul. Za Kostelem. Rozcestí CT: 0078 a „Algida“ 0101.

 

2,7

 

Odbočka k zámku

Pokud půjdete rovně do kopce po ul. Školní, dostanete se k zámku.

 

3,4

 

Na silnici

Ul. Za Kostelem ústí na silnici, konec Tuchoměřic. Trasa jde společně s CT: 0078.

 

4,0

 

Štěrbův mlýn

Zastávka autobusu: 312, „Štěrbův mlýn“.

Štěrbův mlýn

4,6

 

Kopaninský mlýn

V těchto místech ústí do Únětického potoka potok Kopaninský.

Kopaninský mlýn

4,9

 

Začátek Statenic

Začátek Statenic. Zprava se přidává žlutá tur. zn. a trasa podél Kopaninského potoka.

 

5,5

 

Statenice

Obecní úřad. Bus 356. Trasa vede dále vlevo podél objektu prodejny, to je po pravém břehu Únětického potoka.

 

5,9

 

Na hlavní

Vybetonovaná pěšinka se změní v nepojmenovanou uličku, která v těchto místech ústí na hlavní silnici ze Statenic do Černého Vola.

 

7,0

 

Začátek Černého Vola

Modrá značka opouští vlevo hlavní a vede společně s modrou turistickou značkou do podchodu pod silnicí.

 

7,3

 

Černý Vůl

Střed obce a rozcestí modré značky.

Černý Vůl

8,1

 

Rybníky

rybník pod obcí úněticeTrasa podél Únětického potoka vede po jeho levém břehu ven z obce a míjí dva rybníky.

 

8,4

 

Rozcestí před Úněticemi

Vlevo odbočuje CT 8100, modrá značka pokračuje mírně vpravo a trasa vede společně s ní. CT vede vrchem do obce.

 

9,0

 

Bus „Obecní úřad“

Zastávka „Obecní úřad“ autobusu 355 (jezdí k metru Dejvická). Trasa pokračuje dále po modré.

Únětice

9,9

 

Rozcestí pod Alšovou vyhlídkou

Těsně za rybníkem je rozcestí žluté, zelené, modré a odbočky k Alšově vyhlídce. Trasa podél Únětickéhio potoka pokračuje stále po modré turist. značce a CT 8100.

Údolí Únětického potoka

Kozí hřbety

Holý vrch

10,5

 

Trojanův mlýn

PR Tiché údolí a Roztocký háj

Trojanův mlýn

10,8

 

Bývalý lom

bývalý lom v pp údolí únětického potoka

 

11,3

 

Spálený mlýn

Spálený mlýn

12,2

 

Restaurace Maxmiliánka

Zde modrá opouští silničku a pokračuje po pěšince těsně po levém břehu potoka, podél zadního oplocení zahrad.

 

13,1

 

Tiché údolí

Pěšinka se mění na Svojsíkovy sady, které ústí do ulice Tiché údolí.

 

13,6

 

Před zámkem

Ul. Tiché údolí končí. Přímo rovně je podchod pod tratí k zámku.

Vpravo je bývalý Braunerův mlýn.

Vlevo se jde k nádraží a přívozu. Vpravo je další podjezd k ozařovně a zároveň k ústí Únětického potoka do Vltavy.

Braunerův mlýn

Zámeček v Roztokách

13,7

Žst. Roztoky u Prahy

Roztoky u prahy

14,5

 

Přívoz do Klecánek

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Do Prahy se dá vrátit především vlakem nebo autobusy PID.

Pro cyklisty:

Do prahy se dá vrátit po obou březích Vltavy, přičemž trasa po pravém (protilehlém) břehu je příjemnější. Na Pravém břehu Vltavy vede CT číslo: 2. Trasa po levém břehu vede v úseku od žel. přejezdu do Sedlce po silnici souběžně s automobilovým provozem. Od Sedlce však již vede cyklostezka.


ZAJÍMAVOSTI

0,9 km   Tuchoměřice
kostel nanebevzetí panny marie v tuchoměřicích nádvoří zámku v tuchoměřicích Obec poprvé doložena až v roce 1301. Kostel a fara jsou poprvé zmíněny roku 1352 v papežských registrech. V 16. stol. zde bylo středisko českých bratří. V letech 1621 – 1773 zde působili jezuité, kteří zde v 2. pol. 17. stol. vybudovali rozsáhlou rezidenci  a kostel sv. Víta. V období od roku 1898 do roku 1988 byl v koleji ústav pro rekonvalescenci. Od té doby byl objekt opuštěn, až do roku 1998, kdy byl nabídnut komunitě Chemin Neuf (Nová cesta).

 

 1,9 km   PP Kněživka
přírodní památka kněživka Nejstarší místo v Tuchoměřicích. Bývalo zde pravěké – keltské osídlení z 4. – 3. století před n. l.

 

 4,0 km  Štěrbův mlýn

Tento mlýn byl v provozu ještě ve 30. letech 20. století. Kolem roku 1950 zde byla výroba dětských kočárků, později topných těles. V současnosti zde sídlí soukromá firma vyrábějící vozíky za kola.

 4,6 km   Kopaninský mlýn

Jeden z nejstarších mlýnů v oblasti. Jeho částí byla i pila, nahrazující na jaře činnost mlýna.

 7,3 km   Černý Vůl

Obec dostala jméno podle nálezu neolitické kultovní plastiky nalezené ve zdejší cihelně a představující právě hlavu býka.

 9,0 km   Únětice

Starobylá ves připomínaná již roku 1125. V roce 1879 zde bylo amatérským archeologem dr. Č. Rýznerem nalezeno velké pohřebiště ze starší doby bronzové (1700 – 1500 př. n. l.) s charakteristickými znaky, proto dalo naleziště jméno celé kultuře. v obci je barokní kostel Nanebevzetí P. Marie z let 1766 – 70 a kaple sv. Josefa z r. 1716.

 9,9 km   PR Údolí Únětického potoka

Od roku 1988 přírodní rezervace o rozloze 63,16 ha. Chráněno jako čtvrtohorní profil, skalní step a zbytky vřesovišť s původní květenou.

 9,9 km   Kozí hřbety

Buližníkový hřbet, který za údolím pokračuje Holým vrchem.

 9,9 km   Holý vrch

Součást Kozích hřbetů. Lezecké terény, vyhlídka pojmenovaná po malíři Mikoláši Alši.

 10,5 km   PR Tiché údolí a Roztocký háj

Od roku 1951 přírodní rezervace o rozloze 111,42 ha. Dubohabrové háje, náhradní travinná a křovinatá společenstva, význačná květena i zvířena. Skládá se ze tří celků: Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal.

 10,5 km   Trojanův mlýn

Založen pravděpodobně již v polovině 13. století nebo ještě o sto let dříve. Častým hostem zde býval i malíř Mikoláš Aleš, který tři roky žil a tvořil v suchdolském Brandejsově statku. V roce 1922 nový majitel L. Bayerle mlýn změnil na restauraci, mlýnskou vodní nádrž upravil na koupaliště.

 11,3 km   Spálený Mlýn

Zvaný Spáleník. Založen koncem 18. stol., zprovozněn byl v roce 1787, ale záhy vyhořel. K opětovnému zprovoznění došlo až roku 1813. Od roku 1878 zde byla výroba mýdla, továrna v roce 1880 vyhořela. V roce 1904 objekt znova vyhořel. Díky tomuto mlýnu vznikla pohodlná cesta spojující Suchdol s Roztoky.

 13,6 km   Braunerův mlýn

Zvaný Malý Mlýn. Stojí při ústí Únětického potoku do Vltavy. Jeho vznik prý sahá až do 12. století. V tomto mlýně pobývalo mnoho významných osob jak z Čech tak i zahraničí, například: F. Palacký, L. Riegr, J. Neruda, M. Švabinský, J. Vrchlický, Mendělejev, A. Schweitzwr, A. Rodin a mnoho dalších.

 13,6 km   Zámeček v Roztokách

V současnosti je zde umístěno Středočeské muzeum. Původní tvrz je připomínána počátkem 13. století a v 2. polovině 14. století byla přestavěna do současného kruhového půdorysu a byla upravena jako zámeček. Objekt  byl v letech 1956 – 1966 obnoven. Uvnitř v patře je gotická kaple s křížovou klenbou a nástěnnými malbami z 80. let 14. století.

 13,7 km   Roztoky u Prahy

První osídlení je prokázáno osídlení již od mladší doby kamenné. V době po příchodu Slovanů v 6. století n. l. bylo v těchto místech 8 až 9 slovanských osad. V období 19. až 20. století se z Roztok stalo oblíbené výletní místo Pražanů s rozsáhlou vilovou zástavbou. V letech 1945 – 49 byl v Roztokách vybudován první závod na výrobu antibiotik v republice.


Co řekli autoři…

Pro pěší:

Trasa podél Únětického potoka je pro pěší dobře použitelná, protože v horní části vede po poměrně klidných silnicích nižšího řádu, po kterých jde mnohdy i turistická značka. V dolní části, pod Úněticemi, trasa vede po široké lesní cestě s vyloučeným provozem motorových vozidel a prochází PR Roztocký háj – Tiché údolí.

Pro cyklisty:

Takřka celá trasa je provázena několika CT, které vedou přímo po popisované trase podél Únětického potoka nebo v její těsné blízkosti. Celá trasa je pak dobře průjezdná, bez technicky náročnějších úseků a prudkých či dlouhých stoupání. Navíc zakončení trasy je pro cyklisty příznivé, protože navazuje na CT č.: 2, vedoucí po pravém břehu Vltavy.

Tisk 12.8.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 32650 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru